Vær barmhjertig

Luk. 6, 36 - 42

 

Derfor, vær barmhjertige, likesom eders Fader er barmhjertig, og døm ikke, så skal I ikke fordømmes; forlat, så skal eder forlates. Gi, så skal eder gis: et godt, stappet, rystet, overfylt mål skal de gi i eders fang; for med det mål I måler med skal eder måles igjen. Men han sa også en lignelse til dem: Mon en blind kan vise en blind veien? Vil de ikke begge falle i grøften? En disippel er ikke over sin mester, men hver som er fullkommen, skal være som sin mester. Og hvorfor ser du splinten som er i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye akter du ikke på? Hvorledes kan du si til din bror: Kom, bror, jeg vil dra ut splinten som er i ditt øye, du som ikke selv ser bjelken i ditt øye? Du hykler, dra først bjelken ut av ditt øye, og da kan du se å dra ut splinten som er i din brors øye.

 

Da Jesus vandret omkring i Israel for 2000 år siden så viste Han ved sitt eksempel Guds egenskap på alle områder. Alle andre religioner er besatt av en eller annen ondskap, altså kommer de fra Djevelen. Han er jo en tusenkunstner i all ondskap. Jesus sier: Salige er de barmhjertige; for dem skal det vises barmhjertighet. Mat.5, 7. Dette er et veldig løfte, at vi er allerede salige når vi er barmhjertige. Av dette kan vi slutte at den rette barmhjertighet kommer fra den sanne og rette tro, som favner Kristi fortjeneste. Det finnes en falsk barmhjertighet som øyentjenerne benytter seg av. Denne barmhjertighet retter seg ofte mot våre overordnede. Mens våre underordnede får smake vår eddik og galle ved en påpasselig «rettferdighet», dette viser Jesus oss et eksempel på i den urettferdige medtjener, Mat. 18, 23 – 35. Vi tar d det 35 vers: Så skal også min himmelske Fader gjøre mot eder om ikke enhver av eder av hjertet tilgir sin bror. Med andre ord vil det si at Gud på Dommens Dag kommer til å kreve oss alvorlig til regnskap om i ikke viser barmhjertighet mot enhver vi møter på vår vandring her i nådens tid.

 

Vi skal tenke slik om vår neste som har kommet i vanskeligheter: Dette kunne vært meg om det ikke var for Guds nåde! Vår selvros er utelukt. Herren hører barmhjertighet og rettferdighet til, men oss vårt ansikts blussel! Men ser vi at vår bror og søster er kommet inn på en avvei og deres sjel står i fare så skal vi vise dem til rette med en saktmodig ånd så vi ikke blir dradd med i deres villfarelse. Gal. 6, 1 og 1 Kor 10, 12.

 

Vi må vel dømme i mange ting, hva som er rett og galt. Men når det gjelder andre mennesker så kjenner vi ofte bare den ene side og det gir oss ikke grunnlag hverken for den ene eller andre mening. Er det derimot en predikant som taler stikk i strid med Guds Ord så er det enhver kristens plikt å advare ham selv om han skulle være biskop. Her har vi klare eksempler når det gjelder biskopenes ja til «ekteskap» for homofile personer. Her er ikke Guds Ord ril å misforstå. Jesus sier klart i Luk. 17, 26 – 30, at slik som det var på Noas og Lots dager skal det være når menneskesønnen skal åpenbares. Da skal det gå både homofile og biskoper, som ikke omvender seg, som det gikk innbyggerne i Sodoma og Gomorra, sier Jesus, vers 30. Advarer vi dem ikke så skal deres blod kreves av vår hånd. Esek. 3, 18. Nå vil noen spørre: Hvorfor dømmer Jesus så strengt i dette og ikke i andre saker? Dette grunner seg i Guds skaperverk som Jesus selv var verksmester for, Ord. 8, 30, og Han skapte oss til mann og kvinne for at vi skulle avle barn. Ved homofili har Djevelen lokket mennesket til selvutslettelse og Guds motstandere. Sex er ikke et leketøy, og hor er like alvorlig som mord. Gud setter ofte de to ord sammen, hor og mord. Begge deler er en dødssynd! David ble rammet av begge deler, men han omvendte seg da profeten Natan kom til ham og forkynte ham dommen: Du er mannen! 2 Sam. 12, 7.

 

Vi skal forlate dem som gjorde urett mot oss, sier Jesus videre, som Han også lærer oss i Fadervår, uten det så får heller ikke vi forlatelse. Ja, men jeg må jo kunne forsvare meg! Innvender man. Gud er din forsvarer, Han vil nok når den time kommer sette alt på den rette plass. Det er dermed ikke sagt at du skal tåle urett mot din bror og søster, lir de urett så skal du ile til og forsvare dem, men for din egen del må du tåle urett. Her kan vi også se til Davids eksempel, med hensyn til Kong Saul, Sime’i og Absalom. 1 Sam. 18 og 19. Kp.;1 Kb. 16, 10; 2 Sam. 15. Kp. til 18. Kp..

 

Vi skal gi med en villig hånd uten forskjell, og med godt mål. Vi skal regne oss som forvaltere av Guds mange-håndige nåde. Her er oppskriften: Be og arbeid! Vår lønn liger i trygg forvaring i himmelen.

 

Legg nøye akt på Guds Ord og be om lys over Ordet. Du kan ikke lede en blind om du selv er blind. Jesus er verdens Lys, Han kan opplyse deg så du ser veien for Han er selv veien sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved Ham. Joh. 8, 12; 14, 6.

 

Gi akt på deg selv og på læren, så du ikke forsøker å dra en flis ut av din brors øye når bjelken sitter i ditt eget. Det dreier seg om selvransakelse! En ting må vi være vakne for, Djevelen har ikke glemt oss om vi ligger i en rolig havn! Ta derfor din tilflukt til Jesus og stol på Ham, Han har omsorg for din sjel for Han har kjøpt den til Gud med sitt eget blod.

 

                                                                                                                  Trygve E. Gjerde.