En sann kristen elsker både venner og fiender

Av A. Kreutzberg.

Den kristelige Lægmand

Des.1918.

Dersom noen sier: Jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner; for den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett? 1. Joh. 4, 20

Vi må ikke erkjenne våre venner alene for våre brødre, men også våre fiender, da vi jo alle nedstammer fra det første menneske Adam, og derfor er vi skyldige til å elske alle mennesker, både de, som gjør oss ondt og de, som gjør oss godt. Det det er naturlig, å elske våre venner, men å elske våre fiender, er kristelig. Kjærligheten til våre venner kommer av naturen, men kjærligheten til våre fiender av nåden. Da vi nå alle uten forskjell er brødre, så må vi omhyggelig vokte oss for alt hat, og tenker over i gudsfrykt, så ofte vi blir fristet til vrede og heftighet, hva er apostelen Johannes sier: Hver den som hater sin bror, er en manndraper, og I vet at ingen manndraper har det evige liv i seg. 1. Joh. 3, 15.

Dersom du da, kjære menneske, hverken vil være noen manndraper, eller gå glipp av det evige liv, må du ikke hate noe menneske, og dersom dette forekommer deg vanskelig, så tenk over hvor tungt det vil bli for deg, å ligge evig i helvede, uavlatelig å bli plaget av de evige straffedommers pinsler. Du kan utvelge deg, hva er du vil, men jeg roper til deg, at du velger det beste.

Dersom det forekommer deg umulig å elske dine fiender, så kom i hu, at den Herre Kristus har befalt deg det, og at Han av sin nåde også vil gi deg kraft til å leve etter sine Bud. Er din fiende ugudelig så er du ennå langt ugudeligere, som hater han. Kanskje har han ennå ikke den erkjennelse, som du har, og slik vil din dom blir hardere enn den, som han har og å vente. Men gjør du derimot godt mot ham, så gjør du det meget mere mot deg selv, enn imot han, da det både er meget nyttig å gagnlig for din sjel. Visstnok vil der ikke mangle på fiender her i verden. For det kan ikke gå deg bedre, enn det gikk den Herre Jesus, og Han var jo alle vegne omgitt av fiender. Men du må følge Hans eksempel og elsker dine fiender, da Han jo ikke bare ba, enda døde for sine mordere og fiender. Om dette sier han til sine disipler: «Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge eder.» Joh. 15, 20.

Dersom du da hater et eneste menneske i verden, så hater du den allmektige Gud selv. Men Er det ikke skrekkelig å tenke seg, at du skulle være en fiende av den kjærlige, barmhjertige Gud? Dersom du står i nåde hos Gud, og forfølges av dine medmennesker, så forfølger de egentlig ikke deg, men den Gud, som du tjener trofast, og det vil således bli dem hardt å stampe imot brodden. Da Stefanus i den største forfølgelse var omgitt av sine blodgjerrige fiender, så han full av Den Hellige Ånd opp mot himmelen, og så Guds herlighet og Jesus stående ved Guds høyre side, og han sa: «Se jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen slå ved Guds Høyre hånd.» Ap. Gj. 7, 56.

Slik må heller ikke du se på, hva som skjer deg av dine fiender her i denne onde verden, men du må vende dine øyne opp til Gud i Himmelen, og betrakter Jesus, som for din skyld har latt seg slå og mishandle slik av dine fiender.

Da det fromme sannhetsvitne, Stefanus, ba for sine fiender, så han Himmelen åpen, og Gud vil heller ikke til lukket den for deg, men gjerne høre din bønn, når du ber med et forsonlig hjerte. Dersom noen fornærmer deg i ord eller gjerninger, så har djevelen allerede et slikt menneskets sjel i sine strikker. Men han ville også gjerne ha din egen sjel, derfor trakter han etter å tilskynde deg til vrede og hevngjerrighet. Vil du gjøre ham den glede, at han kan få fanget to sjeler på en gang, eller vil du ikke mye mere la det være deg høyst maktpåliggende, ikke bare å bevare din egen sjel, men også rive din fiendes sjel ut av djevelens strupe ved kjærlighet, saktmodighet og et godt eksempel og før den tilbake til Gud igjen? Da din fiende har sin frie vilje, så tillater Gud, at han forsyner seg imot deg, selv om det mishager Ham mye, at han begår den synd å fornærme nesten. Men dersom du i dette følger den Herre Jesu eksempel og bærer slikt med tålmodighet, så vil der selv av dette onde oppstå noe godt for deg. Du må ikke innbille deg at det skal gå deg annerledes, enn det er gått Ham og alle Hans troende etterfølgere og bekjennere. Det bør oss å gå inn i Guds rike ved mange trengsler. Ap. Gj. 14, 22.

Å du kjærlighetsfulle Jesus! Du sier til alle mennesker, som vil etterfølge deg: «Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør godt mot dem som hater eder, og be for dem som skader og forfølger eder, for at I kan bli eders Faders barn, som er i himlene.» Akk søte Frelser, du har lært meg, at jeg skal elske mine fiender, gi meg da også kraft til og fullføre det, som jeg ikke klarer av naturen, væpne meg mot alle forfølgelser, som muligens står foran meg av mine og dine fiender her i verden, med ditt sinn, din kjærlighet, saktmodighet og ydmykhet, så at jeg ikke gjengjelder ondt med ondt, og forløs meg omsider fra dette livs elende, ved en søt og salig ende. Amen.