Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 3

Mai/Juni 2020

77. ÅRG.

Johannes – Gud er nådig!

Evangeliet på St. Hans dag.

Luk. 1, 57 – 79.

 

Men for Elisabet kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte en sønn, og da hennes naboer og slektninger fikk høre hvor stor barmhjertighet Herren hadde gjort mot henne, gledet de seg med henne. Og det skjedde på den åttende dag, da kom de for å omskjære barnet, og de kalte ham Sakarias etter hans far. Men hans mor tok til orde og sa: Nei, han skal hete Johannes. Og de sa til henne: Det er jo ingen i din slekt som har dette navn. Men de gjorde tegn til hans far, hva han ville at han skulle kalles. Og han ba om en tavle, skrev og sa: Johannes er hans navn. Og de undret seg alle. Men straks ble hans munn opplatt og hans tunge (løst), og han talte og priste Gud. Og frykt kom over alle dem som bodde der omkring; og dette som var skjedd, ble fortalt alt sammen i alle Judeas fjellbygder. Og alle de som hørte det, la seg det på hjertet og sa: Hva skal det da bli av dette barn? For Herrens hånd var med ham. Og hans far Sakarias ble fylt med den Hellig Ånd og talte profetiske ord og sa: Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøkt og forløst sitt folk! Og han har oppreist oss et saliggjørelsens horn i Davids sin tjeners hus, slik som han talte ved sine hellige profeters munn fra fordums tid: Frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss, å gjøre barmhjertighet mot våre fedre og komme sin hellige pakt i hu, etter den ed han svor vår far Abraham: Å gi oss – når vi var forløst fra våre fienders hånd, - å tjene ham uten frykt, i hellighet og rettferdighet for hans åsyn alle våre dager. Men også du, barn, skal kalles den Høyestes profet; for du skal gå frem for Herrens åsyn for å berede hans veier, for å gi hans folk kunnskap om saliggjørelsens ved deres synders forlatelse ved vår Guds hjertelige barmhjertighet, ved hvilken soloppgang fra det høye har besøkt oss, for å skinne for dem som sitter i mørke og dødens skygge; for å lede våre føtter inn på fredens vei.

Les mer her.

Guds tale til menneskene

Av Lars B. Hammersland.

 

Jeg bruker en del tid til lesning i Guds Ord, og i denne koronatid har det kommet mange tanker om hvor skjør menneskeheten er for Guds handlinger. Han sender mange ting for å få menneskeheten til å våkne, som Han også gjorde med Israel gjennom profetene, men det hadde mange ganger liten virkning.

I kirken på Kausland huske jeg det står på en tavle: «Gud talte til fedrene gjennom Moses og profetene, men i de siste dager skal Han tale til oss ved Sønnen.» Dette oppfylte Sønnen til fulle, og bekreftet det. Han sa også: «Om I ikke tror meg, så tro det dog for gjerningenes skyld.» Allikevel hjalp det ikke. De var fortsattlike hårde om hjertet.

 Les mer her


Haugianismens tid, 1796 – 1850

Fra Heggtveits Kirkehistorie. Del 34

 

Gud var meg også så god, når slikt møter meg, at jeg satte ingen tillit til, hva jeg hadde erfart, men holdt meg til Ordet. Bønnens ånd virket slik i mitt hjerte den tid, at jeg kan si med Paulus: Jeg ba uten avlatelse. Ved dette ble min frimodighet styrket ved enhver gitt leilighet til å bekjenne, hva jeg trodde, så jeg i spott og forfølgelse ikke ble forsagt, fordi Gud gav meg kraft til å gå alle hindringer i møte.

Les mer her

Kortfattet biografi af

Peder Amlies Liv og Levnet

Mottatt av Thor Amlie, siste del.

 

Nå i disse 42 år har Guds nådes makt bevart meg i sitt samfunn, i det Han har oppholdt meg i Ordet og troen og fornyer daglig sin nådegjerning i min sjel hvilket jeg daglig ber Ham om, på det at Ånden stadig må være seierherre og kjødet ligge under, inntil jeg omsider kunne forløses fra denne kvie og trette mellom Ånden og kjødet og andet kors og trengsel og oppnår den sabbatshvile, som er tilbake for Guds folk.

Les mer her


Til Kong Fredrik I af Danmark

Wittenberg, 28. September 1532.

 

Luther ber om at Kongen vil vise den fangne Christian II mildhet.

Den stormektige, berømte Fyrste og Herre, Fredrik, Konge til Danmark, Sverige og Hertug til Holsten osv., min nådigste Herre.

Les mer her


Epistelen på 3. søndag etter trefoldighet

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

1 Pet. 5, 6 – 11.

 

Ydmyk eder derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye eder i sin tid. Kast all eders sorg på ham! For han har omsorg for eder. Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke; stå ham imot, faste i troen, da I vet at de samme lidelser fullbyrdes på eders broderskap i verden. Men all nådens Gud, som kalte oss som lider en kort tid, til sin evige herlighet i Kristus Jesus, han skal berede, styrke, stadfeste, grunnfeste eder; ham (tilhører) æren og makten i all evighet. Amen.

Les mer her

Foreldres ansvar overfor sine barn

Av Martin Luther.

 

Jeg har utvalgt ham for at han skal befale sine barn og sitt hus etter seg at de skal følge Herrens vei og gjøre rettferd og rett, slik at Herren kan la Abraham få det som er lovet ham. 1 Mos. 18, 19.

Luthers Skrifter del 6, Wittenberg, over disse ord.

 

Ektefolk og foreldre bør vite, at de ingen bedre gjerning gjør, ingen større tjeneste viser Gud, kristenheten, all verden og seg selv enn den å gi sine barn en god og kristelig oppdragelse. Dette er den beste vei for dem selv opp til Himmelen. De kunne ikke på noen bedre og sikrere måte vinne Himmelrikets Rike enn ved denne gjerning. Og omvendt kunne de heller aldri lettere fortjene seg Helvete enn ved sine egne barn. De kunne ingen skadeligere gjerning gjøre enn å vanvøre sine barn, tillater dem å banne og sverge, lære utilbørlige og uhøviske ord og viser, råde seg selv og følge sine egne lyster og tilbøyeligheter osv. Ja, de fleste tilskynder dem enda til det onde ved overdådighet i klesdrakt og prydelser, ved å føre dem inn i verdens selskaper og unoter, ved å oppmuntre dem til å vinne menneskers gunst, trakte etter verdslig storhet, skrape penger sammen, kort sagt, gjøre alt for den timelige velferd, men ikke noe for den evige. Der er ingen større ulykke og fordervelse til i kristenheten enn barnas forsømmelse. For skal den forfalne kristenhet hjelpes på fote igjen, så må man atter først og fremst begynne med barna, slik som man gjorde i fordums tider*)

*) På et annet sted sier Luther: Den falske naturlige kjærlighet forhindrer foreldrene, så at de akter sine barns kjød høyere enn deres sjeler. Så og: Barn er en kostbar og evig skatt, som Gud har befalt foreldrene å ta vare på, for at ikke Djevelen, verden og kjødet skulle stjele og drepe dem, og de ville etter døden og på Dommens Dag bli krevet til et strengt regnskap for denne sin forvaltning.

 


Brev til Tollef Aaraas 18.03.1918

Broder i Herren

Tollef Aaraas, Nes pr. Skien

 

I 30 år stod jeg i skolens tjeneste, men så kom den tid at en fordervet sæd ble innlagt i skolebøkene. Min samvittighet nektet meg å innplante denne urene sæd i den unge barneåker.

De velsignede gamle lærebøker, vekk fra skolen. Nytt råte stoff inn i stedet, prester og lærere står hånd i hånd, ja biskoper og proster med. O! Mørket skjuler jorderike og dunkelhet folkene. Men Lyset fra Himmelen skal skinne for Herrens folk.

Jeg har nettopp fått en bok av deres Opprop til det norske folk, og den leses med stor interesse og er ustanselig ute på lån.

Gid De kunne sende meg flere!

Velsignet av Herren er den sjel som ser denne tids mørke og sender et varsku ut i verden.

 

                                     Dyrebart hilset fra en gammel stridsmann i livets tunge skole.

                                         

                                     Vikevåg i Rennesø, 18/3 – 1918

                                                                                   Tjærand Olsen.


               Historieløst bibelselskap!

Og Gud sa til Jakob: Ditt navn er Jakob. Heretter skal du ikke mer kalles Jakob, men Israel skal være ditt navn. Og han kalte ham Israel. Gud sa også til ham: Jeg er Gud Den Allmektige. Vær fruktbar og bli tallrik. Et folk, ja, en mengde med folkeslag skal stamme fra deg, og konger skal utgå av dine lender. Det land som jeg gav til Abraham og til Isak, til deg vil jeg gi det, og til din slekt etter deg vil jeg gi landet. 1 Mos. 35, 10 - 12 .

Her ser vi klart og tydelig at Gud gav både navnet og landet til Jakob og jødene, å si noe annet er ikke bare historieløst men også straffbart! En historieprofessor benektet Holocaust for sine studenter for mange år siden og han fikk fengselsstraff! Hitler ønsket ikke bare å utslette jødefolket, men også navnet Israel. Han skjønte at Israel kunne han ikke utslette uten å utslette hver eneste jøde! Men han glemte noe -han glemte at da måtte han også utslette Gud. Det samme med denne kvinnen på det Danske Bibelselskap, hun glemte Gud midt oppe i det hele. Det har aldri gått bra for dem som glemmer Gud! Det er tross alt Han som skaper historien.

                                                                                                     Trygve Einar Gjerde,


                 Kristent arbeid i menigheten

              Innlegg av S. M. Stenby på DELKs årsmøte i Amerika 1918.

 

Arbeidet i blandt oss har ellers gått sin gang. Tidens vær og vind har dessverre en stor virkning på oss alle. Tiden er svært vanskelig og verre stunder det til for kirken i alminnelighet, og for oss i særdeleshet forestår det vanskelige tider. Måtte vi få nåde til å tro. Høsten er stor og arbeiderne få, sier Jesus, og det passer ikke minst i vår tid. For de som arbeider for Herren, er visselig få. La oss derfor be Herren om å drive ut arbeidere, så vil Han ennå gjøre det.

Jeg vil oppmuntre vårt folk, at de endelig bruker Guds Ord i husene, og ikke glemmer å samle sine barn og tjenere til hus andakt, og særlig om søndagen å lese en tekst av våre gamle kirkefedre og synge av våre gamle gode salmer. Søndagens vanhelligelse i vår tid er forferdelig og bringer all denne elendighet, som vi nå er i, og som kommer over oss. For det å forakte Ord, betyr krig og pestilense og hunger sier Luther. Herren velsigne vårt møte. Måtte alt skje til Herrens ære og Hans Rikes utbredelse. Måtte vi alle tilta i gudsfrykt som i alder og således modnes for vårt store og viktige møte med Herren.

                                                                                           Eders ringe tjener,

                                                                                           S. M. Stenby.  

 

Kommentar: Årsmøtet i juni 1918, avslørte også at de ville trykke Jonsons Salmebok og Sannhet til Gudfryktighet opp på nytt, men på grunn av at det var dyrtid, spanskesyken og dens følger så var det vanskelig, den siste ønsket de å trykke opp igjen på engelsk. Iowa hadde nemlig lagt ned forbud mot å preke i kirkene på annet språk en engelsk og DELK i Amerika fryktet for at de andre statene nå fulgte etter. Trykking av bøker var nå blitt billigere i Norge enn i Amerika og de vurderte da å få trykket Salmeboken i Norge. Red. anm. 


             Vogt dere for biskopenes surdeig!

Det er sørgelig at biskopene ikke kan holde seg til den sunne og sanne lære, men preker det som klør verden i ørene. Det merkelige er jo at den kristne dagspresse åpner dørene på vid vegg for disse vranglærere slik at deres falske lære får dess større utbredelse. Vi kan ta de homofile og likekjønnede «ekteskap» i samme farten, da de får gratis PR på Dagens fremside for sitt bibelstridige samliv.

Nå hører vi fra en biskop at det muligens er slik at alle blir frelst? Da møter vi vel også Judas i Himmelen? Det er skrekkelig at de søker å gjøre Jesus til en løgner! Sier ikke Jesus Kristus: For den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den. Mat. 7, 14. Sier ikke Jesus også: Strev alvorlig for å gå inn gjennom den trange port! For mange, sier jeg eder, skal søke å komme inn, og skal ikke kunne. Luk. 13, 24. Sier ikke Jesus også i Mat. 25 at, det var 10 jomfruer som gikk Brudgommen (Jesus) i møte med sine lamper. Men de sovnet alle og da anskriket lød så var det bare 5 som hadde olje på lampen, altså halvparten av dem som virkelig ventet på Jesus og gikk Ham i møte! Det er ikke her tale om den vanlige kirkegjenger eller bedehus-gjenger men de som i sannhet søkte Jesus, og så var det bare halvparten som hadde nådens olje på sine lamper. Dette burde mane oss alle til et langt større alvor og kamp for den krone som er henlagt for den søkende og kjempende sjel, 2 Tim. 4, 8; Åp. 2, 10. Dessverre så synes ikke biskopene å være med i denne kamp?

                                                                                                      Trygve E. Gjerde

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net