Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 6

DESEMBER 2015

72. ÅRG.

Ære være GUD i det høyeste!

Juleevangeliet

 

Luk. 2, 1 - 14.

  Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives (i manntall). Denne innskrivning var den første som fant sted, da Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef gikk opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede hustru, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden at hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom for dem i herberget.

  Og det var hyrder i den samme egn, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, Herrens engel sto over dem, og Herrens klarhet lyste om dem, og de fryktet meget. Og engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket: Eder er i dag en Frelser født som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskares mangfoldighet, som lovet Gud og sa! Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, (og) i mennesker hans velbehag!

 Les mer her.

Hva er sannhet?

Av Per Kørner

Vestens kristenhet befinner seg i dyp krise. Slangen fra Paradisets hage er meget aktiv. Han stiller ikke bare det gamle spørsmålet: Har Gud virkelig sagt? I dag taler han som den romerske landshøvdingen som med et skuldertrekk avviste Jesus med: Hva er sannhet? - Det må være opp til den enkelte å finne ut av.

Les mer her


Haugianismens tid

Fra Heggtveits kirkehistorie. Del 8.

«Jeg ransaket flittig i den Hellige Skrift etter veiledning til min handling, da jeg ikke trodde mine følelser, mitt innvortes lys, uten det stemte med Jesu og apostlenes lære. Profetene leste jeg mest fra begynnelsen. For jeg hadde det nye Testamentet i lommen mens jeg arbeidet, og slo det opp så titt jeg tvilte. Det hendte ofte at det jeg nettopp grunnet på, falt opp for meg uten videre søking. De strengeste stykker i Skriften for kjød og blod var for meg kjærest….»

 Les mer her


Epistelen på Kristi fødselsdag

Fra Hans Nielsen Hauges Postille

Heb. 1, 1 - 5.

Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen; som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden, han som er herlighetens avglans og hans vesens rette billede og bærer alle ting ved sitt kraftige ord, da han ved  seg selv hadde gjort renselse for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye, og han er blitt så meget større enn englene som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvilken engel sa han noen tid: Du er min sønn, jeg har født deg i dag?

Les mer her

Nyevangelismen

Fra Elling Eielsen og DELK i Amerika

Del 2.

Det første referat som en hadde fra noe møte, hvor den nevnte nyevangeliske tendens tydelig kom for dagen, er fra et kvartalsmøte, som ble holdt i Godhue County, Minnesota sist i februar 1870. Fra dette møte foreligger foruten deres eget referat i "Budbæreren" et nokså utførlig og høyst merkelig referat av pastor Muus av den norske Synode i "Kirkelig Månedstidende" for april 1870. Muus bodde nemlig i nærheten og benyttet anledningen til å overvære møtet, noterte hva han hørte av forhandlingene og skrev om dette i nevnte blad.

Les mer her


Det besatte Danmark

Fra Dansk Herold Internasjonal

Del 2.

 

GUD SE I NÅDE TIL DANMARK.

 

De menn og kvinner, som har vært forkjempere for den såkalte «frihet», er skyld i, at vårt land i dag befinner seg i samme stilling som Sodoma og Gomorra. Skriket fra disse to byer var kommet Herren for øret. 1 Mos. 18, 20. Skriket fra vårt land er også kommet Gud
for øret, og de mennesker, som er skyld i vår situasjon, vil komme til at stå til regnskap for deres gjerninger.

Les mer her

 

Christmas_Tree_Ornament_2006_-_146F[1]

 

Fra Johan Arndts preken på 25. s. e. trefoldighet

Inngang

I Åp. 16,13 flg. leser vi et skrekkelig syn: «Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder. For de er djevelens ånder som gjør tegn, og de går ut til jordens, ja, alle jorderikes konger for å samle
dem til krigen på Guds, den allmektiges, den store dag. Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans blusel (skam).»

 

Dette er et forunderlig syn og profeti om de store trengsler, som ide siste tider skal komme over jorden, men særdeles over den kjære kristenhet. For løgnåndene som utgår av den helvedes drages munn, vil forderve kirken med mange kjetterier, og de skal gjøre tegn og
bestrebe seg for å forføre også de utvalgte. Ja, de skal anrette forfølgelse og blodsutgytelse, og forsamle jordens konger til strid; derpå vil følge store trengsler, legemlige og åndelige. Og da skal Herren plutselig komme med sin siste dom, likesom lynet skinner fra solens oppgang til dens nedgang, uforvarende som en tyv om natten. Men salig er den som våker, dvs.: som av hjertet gjør omvendelse, som ikke er sikker, men akter på slike tegn. Som og holder sin kledning fast, dvs.: sin tro og Kristi rettferdighet. For at han ikke må bli funnet naken - at han ikke må bli funnet som en falsk kristen (hykler), som kun i munnen fører Kristus og Hans navn, men med gjerningen og ubotferdigheten fornekter Ham. Og som en ufruktbar gren blir
avhugget og kastet i ilden, Matt. 7,19.

 

Just dette lærer oss også dagens evangelium. Herren profeterer om to slags ødeleggelsens vederstyggeligheter: Nemlig, om den jødiske kirkes ødeleggelse, og om Antikristen, som er kristenhetens ødeleggelses vederstyggelighet. Han taler om falske Kristus'er og falske profeter, om krig, blodsutgytelse og store trengsler i de siste tider.
Forbildet har vært det jødiske lands ødeleggelse og Jerusalems forstyrrelse, hvilket Herren likesom et speil holder oss for øyne, og viser i det den tilkommende tids jammer.

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net