Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 3

MAI/JUNI 2017

74. ÅRG.

Evangeliet på 3. søndag etter trefoldighet

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Luk. 15, 1 – 10.

 

Men alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa: Denne tar imot syndere og eter med dem! Men han talte denne lignelse til dem og sa: Hvilket menneske iblant eder som har hundre får og mister ett av dem, forlater ikke de ni og nitti i ørkenen og går etter det tapte, inntil han finner det? Og når han har funnet det, legger han det på sine skuldrer med glede. Og når han kommer hjem, kaller han venner og naboer sammen og sier til dem: Gled eder med meg; for jeg har funnet mitt får som var tapt! Jeg sier eder: Således skal det være mer glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over ni og nitti rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller hvilken kvinne som har ti penninger og mister én penning, tenner ikke et lys og feier huset og leter med flid inntil hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun sine venninner og nabokvinner sammen og sier: Gled eder med meg; for jeg har funnet den penning som jeg hadde mistet! Således, sier jeg eder, skal det være glede for Guds engler over én synder som omvender seg.

 Les mer her.

Haugianismens tid

Fra Heggtveits Kirkehistorie 1796 – 1820.

Del 17.

 

 Paul Gundersen ble født i Tune 6. Juni 1764; han var Hauges søskenbarn og omtales av denne i et brev som den første mannsperson som ble vakt ved ham. I en åndelig sang synger han om dette:

«Så smakte jeg Guds kjærlighet, og ble av den inntaget, All verdens lyst den blev meg kjed, Jeg den og lett forsaget, Thi Jesu blod, som er utøst,

Det nedslog all den syndig lyst, og jeg ble derved renset.»

Les mer her


Lektien på Pinsedag

Fra Hans N. Hauges Postille.

Ap. Gj. 2, 1 – 11.

 

Og da pinsefestens dag var fullkommen kommet, var de alle endrektig sammen. Og det kom plutselig en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær, og fylte hele huset der de satt. Og det ble satt av dem adskilte tunger som av ild, og (de) satte seg på enhver av dem. Og de ble alle fylt med den Hellig Ånd og begynte å tale med andre tungemål, alt etter som Ånden ga dem å tale. Men det bodde i Jerusalem jøder, gudfryktige menn, av alle folkeslag som er under himmelen. Da denne lyd hørtes, kom mengden sammen og ble forvirret; for enhver hørte dem tale på sitt eget tungemål. Men de ble alle forferdet og undret seg og sa til hverandre: Se, er ikke alle disse som taler, galileere? Og hvorledes hører vi dem tale på vårt eget tungemål som vi er født i, partere og medere og elamitter, og vi som bor i Mesopotamia og Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og landskapene i Libya ved Kyrene, og vi tilreisende fra Rom, jøder og (jødenes) tilhengere, kretere og arabere; vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre tungemål?

 Les mer her

En kort Avhandling

Av Tollef Aaraas. Del 4.

 

Den døde tro har ro og sikkerhet med seg, mens den levende tro fører kamp og strid med djevelen, verden og kjødet med seg. I denne kamp kan troen av og til bli så svak, at vi neppe tør tilegne oss Guds nåde, men er vi redelige og oppriktige, så kan og vil ikke vår Herre forlate eller glemme oss ut. For Han sier: Han skal ikke sønderbryte det knuste rør eller slukke ut den rykende veke, Es. 42, 3.

  Les mer her


Biskopene og den forbudne «kjærlighet»

                        

Noen av biskopene lurer på om «Paulus virkelig kjenner til genuin (ekte, uforfalsket, naturlig) kjærlighet mellom to av samme kjønn.» Hvordan kan biskopen tale slik? Hva mener du? Paulus taler mye om den sanne kjærlighet, 1 Kor. 13 og i Rom. 13, 8. La broderkjærligheten vare ved, sier han i Heb. 13, 1, ellers Rom, 12, 10 og andre steder. Husk at Paulus var en profet og var fylt av Den Hellige Ånd, han måtte tale sannhet også om dette! De kunne like gjerne sagt at den Treenige Gud ikke kjente til denne «kjærlighet». Når biskopene kommer med slike uttalelser så vitner det om at de har et falskt gudsbilde og gal forståelse av Guds Ord!

Les mer her

           Når den kristne kirke blir en røverhule

Jesus sier: Det er skrevet: Mitt hus skal være et bedehus; men I har gjort det til en røverhule. Luk. 19, 46.

Dette sa Jesus da Han renset Tempelet for kremmernes salgsboder. Nå foregår det langt verre ting i det som skulle være Guds Hus men er blitt en «Folkekirke», det vil si: Her er det folket som rår, Gud er utelukt! Fruktene har ikke uteblitt, den ene ondskap følger den andre og nå skal de endelig «velsigne» det Gud forbanner, dermed er biskopene og kirkemøtet med all sitt «sleng» (Luther) under Guds vrede og fortapelse om de ikke omvender seg.

Er det mulig å ha demokrati i kirken når den Treenige Gud ikke er «demokrat»? Slett ikke! Den kristne menighet har aldri vært fundamentert på demokrati, en kan ikke velge de tre personer i guddommen, Fader, Sønn og Den Hellige Ånd, inn eller ut av menigheten ved flertallsvedtak! Om en prøver på det så vil en se at Den Treenige Gud alt har forlatt dem, Han blir ikke med i slik kjøpslåing! Jesus har alltid vært Herre i Guds kirke på jord fra Adam og Eva av, annerledes vil det heller ikke bli!

DNK har for lengst avslørt seg som en skjøgekirke, datter av sentralskjøgen i Rom, Åp. 17 Kp. De har alt for mange år siden inngått forbund med henne ved Provo erklæringen. Nå har de også gjort forbund med Imamer fra Islam. Vranglæren og synden hersker i kirken og biskopene og Kirkemøtet er enige om at slik bør det være, men de sanne troende Guds barn gråter og våger ikke lenger være der siden Guds Ord formaner så sterkt om å gå ut fra henne (Skjøgen) så dere ikke får del i hennes synder! Åp. 18, 4.

                                                                                               Trygve Einar Gjerde.

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net