Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 6

November/Desember 2018

75. ÅRG.

Evangeliet på Kristi fødselsdag

Fra Hans N. Hauges Postille

Luk. 2. kp. fra 1. til 14. vers.

 

  Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives (i manntall). Denne innskrivning var den første som fant sted, da Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef gikk opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede hustru, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden at hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom for dem i herberget.

  Og det var hyrder i den samme egn, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, Herrens engel sto over dem, og Herrens klarhet lyste om dem, og de fryktet meget. Og engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket: Eder er i dag en Frelser født som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskares mangfoldighet, som lovet Gud og sa! Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, (og) i mennesker hans velbehag! Luk. 2, 1 - 14.

Les mer her.

Avsløring av anti-israel-mentaliteten

Av Per Faye Hansen

 

4. HVORFOR EKSPLODERTE PROSTEN?

Karmel ser det som sin oppgave å la representative jøder fra Israel komme til orde i kristenheten, så de kristne kan lære å forstå også jødenes synspunkt. I fjor hadde vi en talsmann for regjeringen, i år en hebraisk messiansk prest. Ved hans foredrag et sted i Norge kom også prosten der, som er kjent som en meget god prest.

 Les mer her


Haugianismens tid

1796 til 1850

Fra Heggtveits kirkehistorie – Del 26.

 

I nabobygden Øier levde gjennom et langt liv en av Hauges mest ekte venner, Johannes Johnsen Kraabøl. Han ble født i 1770, og var sønn av gårdbruker John Kraabøl og hustru Kirsti. De omtales som alvorlige og gudfryktige folk, som ved Guds nåde oppdro sin sønn i tukt og Herrens formaning. Under deres stadige tilsyn vokste han opp og var svært flittig til å lære den kristelige barnelærdom samt å delta i alt timelig arbeid.

 Les mer her

Hans Nielsen Hauges, reiser, viktige Hendelser og tildragelser – Religionsbegreper

Fortsettelse av tredje del.

 

Da nå Gud så høytidelig har erklært at Han ikke vil noen synders død, men vil at han skal omvende seg og leve, Esek. 33, ja at alle skulle bli salige og komme til sannhets erkjennelse, 1 Tim. 2, 4.

Les mer her


Rensk ut den gamle surdeig.

Formaning av Luther.

1.Kor. 5, 6.

 

Formaningen begynner i det 6. Vers med de ord: Vet I ikke at en liten surdeig gjør hele deigen sur? På disse ord grunner han følgende formaning. Det er en allmennsetning, som Apostelen Paulus gjerne og ofte benytter som ordspråk; slik og i Gal. 5, 9. Også Kristus anfører av Skriften denne lignelse av deigen og om å gjennomsyre, Mat. 13, 33.

Les mer her

Brev til Tollef Aaraas fra Knud Stensland.

Stensland den 18 de, 11. 1918.

 

Elskelige søsken i Herren, Tollef og Tora Aaraas. Guds nåde og fred bli Eder mangfoldig til del i vår Herre Jesu navn. Amen.

Mange takk for Eders kjære og såre (svært) oppbyggelige og meget påventende skrivelse til oss, det var godt at Dere enda ville ha oss i sådan kjær erindring, og atter tenke på disse tørre uslinger, som ikke har fortjent annet enn forglemmelse både av Gud og Hans barn. Etter at jeg mottok Eders brev fra Skien, og hva doktoren da hadde talt til Dere, og gitt Eder et håp om å få beholde Eders kjære sønn, straks deretter fikk jeg et brev fra vår venn Hans Hansen i Kristiania, og da skrev han at deres sønn var død. Ja sådan er Herrens forunderlige veier, Han griper inn der hvor det smerter mest, og tar dem bort som er mest uunnværlige for sine omgivelser, dette har vært tilfellet også her Vester (Vestlandet) på så mangfoldige steder.

Vår yngste søster Elen som var gift på nabogården her, døde også, hun hadde 5 små barn etter seg, og mange andre tilfeller. Vi har nylig vært i Engesund i begravelse etter Halvor Kleppe, Olai Kalve var også begravet samme dag, der var 3 lik satt i en og samme grav. Der var mye sorg og nød i deres hjem over deres bortgang, når Herren i sin visdom finner for godt å ta bort slike støtter fra oss da følger det vanlig-vis stor bedrøvelse. Akk hvor må ikke den kjære Gud bruke mange midler og ta ifra oss dette og hint, så at vi måtte komme og henge ved Ham alene. Herren gi at Han måtte få oppnå sin vise hensikt, at det ikke skulle feile sitt mål, min kone har også lagt en måneds tid, hun er nå på fote igjen, men vår moder holder nå sengen av forkjølelse, kan hende det kommer til å lindre for henne også denne gangen.

Her er også dem som i denne sykdom har begynt å rope til Herren, om å få synden forlatt og et renset hjerte, således var det her en nabokone som ble meget syk av denne spanske sykdom, jeg var da til Bergen med en liten gutt, en sønn av vår søster Elen, som dagen etter sin moders begravelse fikk skade på en fot. Vi kom tilbake til Stensland midt på natten, da hadde denne kone sendt sin broder ned til oss for at bede meg komme opp til henne, jeg fulgte med, da jeg kom inn sa hun til meg at dette var hennes død og at hun ikke var beredt, her blev nok en alvorlig bønn om syndenes forlatelse, og jeg må si det var rart å høre på, det har en underlig smak alt som kommer fra Herren. Hun er enda i live, og det ser ut til at hun skal stå det over. Jeg har senere vært inne hos henne, og hun oppfordrer meg til bønn for seg. Ja, gi Gud at dette måtte bli til hjertes forandring at det ikke måtte bli som Linderot synger: Du søker hver gang du blir dragen, Men verden du elsker dog helst.

Da jeg var til Engesund talte jeg med Dahle og Hanna, de var på fote og fulgte med til graven, men Thorvald deres sønn og hans kone, måtte holde seg inne. Jon Gossen og hustru var også i begravelsen Jon talte over bordet, han var hos Halvor Kleppe da han var syk, og han nyttet disse ord: Jeg får håpe for ham, at det gikk ham vel, og meddelte oss ordvekslingen dem imellom, Herren berammer nok den rette tid, så Han en beleiligere, da var det minst for Han å forlenge ens levetid, ja slik har jeg tenkt. Johanne Smedholmen eller Kilholmen, var sært sørgmodig, ja denne kvinne har sådd meget med gråt, jeg tror at hun engang vil høste med frydeskrik.

Forlat deg på det, den Herren - Han elsker med riset Han slår, det svir vel stundom og gjør noe ondt men barnet blir sundt!

Nils Berge var hos oss i går, han levde vel og lot meg hilse Dere. Lars Hammarsland var med til Engesund, Ole hans bror var på Kilholmen. Han har vært dem til stor støtte, både for liv og sjel. Så være Dere kjære søsken med familie vennlig hilset fra oss, Eders til forbønn trengende

                                                                         Knud og Oline Stensland,

                                                                         Stensland i Sund på Bergen.

PS: Hils Ingeborg Sauer tillike Sveinung Sannesmoen med Familie!       


Jesus: Herlighetens avglansen

Epistelen på Kristi fødselsdag Heb. 1, 1 - 5.

                                                    

Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen; som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden, han som er herlighetens avglans og hans vesens rette billede og bærer alle ting ved sitt kraftige ord, da han ved  seg selv hadde gjort renselse for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye, og han er blitt så meget større enn englene som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvilken engel sa han noen tid: Du er min sønn, jeg har født deg i dag?

Jesu herlighets avglans viste seg først ved barnet i mors liv, der Han helligede denne stand ved selv å ta del i den. Dette gjorde Han for at enhver mor skal kjenne noe hellig og rent ved det lille foster som bor i hennes legeme. Dette kan ikke djevelen tåle! Han er en avindsyk ånd og hater alt liv som Gud har skapt og skaper. Derfor innskyter han i menneskenes hjerter sine onde piler for å ødelegge, røve og stjele. Han kler sine løgner med «sannhet», forfører menneskene til å tro at de fritt kan drepe sin livsfrukt uten at dette gjør noen som helst skade. Dette har ført til at kunnskapsrike politikere lager barbariske og ugudelige drapslover mot barnet i mors liv. Hadde de forstått konsekvensen av sin djevelske og hatske ideologi mot Guds skaperverk så hadde de forbannet den dag de selv var født, men det er skjult for deres øyne.

Men det var ikke bare fosteret Jesus herliggjorde med sin gjerning de 9 måneder i Marias legeme, men også ektestanden edle gjerning i Guds skaperverk. For selv om Josef ikke var Jesu far, men Den Hellige Ånd, så var Josef lydig da engelen sa til ham: Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta imot din hustru Maria; for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd! Mat. 1, 20. Slik herliggjorde også Jesus ektestanden mellom mann og kvinne. Mens våre biskoper og politikere vanærer den og lar fritt djevelen rasere ekteskapet og lar det bli avløst av hor og styggedom. Vi ser av dette at det er viktigere for de som styrer og regjerer å gjøre Satans vilje enn Guds vilje! Så forvendte og onde er de blitt.

Men det største av alt som Jesus skulle herliggjøre var Gud sin Far! Guds kjærlighet skulle gjennom Jesus skinne og lyse, varme og åpenbare Guds herlighet! Derfor er Jesus Herlighetens avglans og Guds rette billede. Denne herlighet og avglans får du og jeg del i ved troen. Troen og Ordet åpenbarer den ved Den Hellige Ånd for oss, former og danner oss. Den sliper oss som edelstener for at vi skal skinne og lyse for Han. Jesu fødselsfest avspeiler også dette på sin måte for da pynter vi, tenner lys og pusser og vasker, for vi vil gjerne ære vår dyrebare Frelser og Forløser med dette også.

Men hvorfor måtte vi vente på Jesu fødsel så lenge? Eva trodde jo at da hun fødte Kain så var det Han som kom. Men tenk hun tok så smertelig feil! I stedet så fødte hun den første morder! Gud måtte tale og forberede menneskene lenge ved sine profeter og predikanter, på Jesu komme. Han tente hele veien håp og trøst. Ja, Han sendte engler til jord gjennom den Gamle Pakts tid og besøkte Abraham, Lot, Jakob, Moses, Daniel og flere andre. Da Herren talte første gang til Samuel så måtte Han tale tre ganger til ham! Gjennom Guds Ord så taler Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd til oss. Vi blir grundig tilsnakket og har ikke mye å unnskylde oss med på Dommens Dag om vi ikke har oppfattet det Gud sa! Ja, i den Nye Pakts tid så taler Han så klart at enn ikke dåren skal fare vill! Es. 35, 8.

Denne klarhet og herlighet tåler ikke djevelen, for den avslører hans listige planer om å forføre mennesket til synd og fange det. Han sender derfor ut predikanter som han utruster med store talegaver og overbevisende kraft ved under og tegn. Men de som er av sannheten lar seg ikke bedra av dette, men ransaker daglig skriftene om det har seg slik og prøver deres tale på Guds prøvestein! Sier noen: Nåde er jo gratis og det er ingen heftelse ved den! Så sier Ordet: Du er en falsk profet og løgner for det er et «dersom» fra Guds munn som ved den samme nåde må oppfylles! Dersom du omvender deg, så skal din fred bli som floden! Dersom du bekjenner dine synder så er Han trofast og rettferdig så Han renser deg fra all urettferdighet! Dersom du holder mine Bud ---. Dersom du vandrer i lyset ---. Dersom du ikke tilgir din bror osv.. Jesus og Hans Ord sier: Lydighet og barmhjertighet er bedre enn offer! 1 Sam. 15, 22; Mat. 9, 13; 12, 7.

Jesus Kristus har fått et herlig navn fremfor alle andre, for at også Han skal kunne herliggjøre deg om meg som tror på Ham. Han har skapt deg og meg og alle andre mennesker og dyr på jorden. Ja, hele universet er et verk av Hans Hånd! Skulle Han ikke da være mektig til å frelse oss om vi vil frelses, skulle Han ikke være mektig til å skape et nytt liv innen i oss så fremt vi vil det? Jo visselig, Han vil! Og nå må og jeg i denne «søte juletid» la meg omskape ved Hans veldige hånd til frelse og tjeneste for Han! Med disse ord så ønsker jeg alle en velsignet Jesu fødselfest!

                                                                                                      Trygve E. Gjerde. 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net