Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 1

Januar/Februar 2019

76. ÅRG.

Evangeliet på Nyttårsdag

Fra Hans N. Hauges Postille.

Luk. 2, 21.

 

  Og da åtte dager var til ende, og barnet skulle omskjæres, ble også hans navn kalt Jesus, som det var kalt av engelen før han ble unnfanget i mors liv.

  For ikke den som utvortes er jøde, er derfor en sann jøde, heller ikke er den omskjærelse som skjer utvortes på kjødet, derfor omskjærelse, men den som i det skjulte er jøde, og hjertes omskjærelse i Ånden, ikke etter bokstaven, - en sådan har sin ros ikke av mennesker, men av Gud. Rom. 2, 28 og 29.

  Da vi i vår dags epistel leste: at der ikke er forskjell på jøde eller greker, og at Abraham vet ikke noe av oss, uten vi kommer til ham i tro, og blir ved det Guds sæd, ved Jesu Ånd salvet til et sinn med ham. Dette ser vi og av disse ord, da Paulus sier her: at ikke den åpenbare jøde, utvortes i kjødet er derfor en jøde i Ånden og arving til livet, ikke heller omskjærelsen, som skjer åpenbart i kjødet; men hjertets omskjærelse innen i oss, og skjer ved Den Hellige Ånd, ikke etter bokstavens utvortes vesen, hvis ros ikke er av menneskene men av Gud.

Les mer her.

Avsløring av anti-israel-mentaliteten

Av Per Faye Hansen.

5. HVA ER DA «ANTI-ISRAEL-MENTALITET»?

Mange vil kanskje si: «Men hva beviser egentlig denne episoden med prosten om kirkens innstilling til Israel?» Det var da også bare en enkelt prest. Ja, men det var en virkelig god
prest, en troende mann, som også har kjempet mot bibelkritikken, og som med iver deltar i israelsmisjonen og regner med Israel som Guds folk.

 Les mer her


Hans Nilsen Hauges, reiser, viktige hendelser

og tildragelser – Religionsbegreper

Fortsettelsen av tredje del (3).

 

Annerledes forholder det seg med den tro, som skjenkes ved igjenfødelsen: Denne Guds gave, som fatter Kristus, og i Ham rettferdighet av idel nåde, Ef. 2, 7 – 8, denne forandrer og renser vårt hjerte, Ap. Gj. 15, 9. Den virker i hjertet nytt hat til det onde og ny kjærlighet til Gud og alt hva Ham behager.

 Les mer her

Brev til Tollef Aaraas,

13. okt. 1918

Smeholmen den 13. okt. 1918.

 

Kjære søsken og sørgende venner i Herren, Tollef og Tora Aaraas.

I vår herres Jesu navn!

Jeg har lenge tenkt å skrive til dere og fått hørt fra dere igjen. Men alltid har det vært utsatt og atter utsatt på den grunn at jeg ikke har vært bekvemt å skrive. Men kan ikke nektes at det er vel få dager siden vi sist skiltes ad uten jeg har tenkt på dere og ikke minst da de har måttet forlate deres kjære sønn Svenung.

Les mer her


Haugianismens tid,

1796 til 1850

Heggtveits kirkehistorie – Del 27.

 

Høyt oppe i Dalen bodde en legmann som het Guldbrand Haave. Han har selv fortalt en del av sitt liv omtrent slik: «Jeg ble født 1779 av fattige foreldre på en plass i Skiaker. Deres levevei bestod i å brenne kull, som de solgte til bøndene der omkring. Med dette arbeide gikk også mine barneår. Men da jeg ble voksen, begynte jeg å tenke på å dra ut i verden og prøve min lykke.

Les mer her

Åpenbaring og klargjørelse over en rett Gudstro i sannhet, og egenviljens fordervelige ødeleggelse, og ansvaret ethvert menneske har overfor Gud sin skaper

 

Egenviljen er et selvgjort helvete, som intet menneske kan unnskylde, eller klandre Gud og andre for. Den er selvvalgt, og åket av den kan man ikke legge på andres skuldre. Det er bedrageri mot både Gud og seg selv. Egenviljen er stand til både å myrde og drepe, både følelsesmessig og fysisk gir mennesket den fritt løp hos seg. Den er et resultat av menneskes fall i Paradiset, da mennesket mistet Guds bilde, og fikk djevelens bilde i sitt hjerte ved ulydighet. For å opprette Guds bilde igjen, måtte Jesus Kristus, Guds Sønn, ofre seg selv som et sonoffer.

 

Dette var sagt i oppgjøret etter syndefallet at kvinnens sæd skulle knuse slangens hode, og da Jesus ropte på korset:» DET ER FULLBRAKT», var den djevels makt fullstendig knust, og dødsriket måtte slippe løs troende som var død i troen på Jesus Kristus i den gamle pakt. Jesus Kristus bekreftet at Hans sonoffer var et kjærlighetsoffer for menneskene, både for jøde og hedning, og uten dette kjærlighetsoffer kan ingen behage Gud, eller ha håp om frelse, og oppnå evig salighet med Gud og hans engler. Dette var det Jesus uttrykte i Matt. 23, vers 37 da han sa: «Jerusalem, Jerusalem, du som drepte profetene, og alle som var sendt til deg. Hvor ofte ville ikke jeg samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger, MEN I VILLE IKKE». Dette gjelder ikke bare Jerusalem, men hvert land og hver by og hvert menneskes hjerte på hele den vide jord, og det er dette som er dommen over menneskene gjennom alle tider, slik Predikeren sier i det 12 kapittelet, det 13-14 vers: «Frykt Gud og hold Hans bud, og dette gjelder alle mennesker, For Gud skal føre hver gjerning frem for dommen, sammen med alt det skjulte, enten det er godt eller ondt». Amen i Herren Jesus Kristi dyrebare navn.

 

Her er stadfestelse, og sannhetserkjennelse av en sann Gudstro, som er en levende erkjennelse av Han som er gitt all makt i Himmelen og på jorden, og som har bekreftet denne makt overfor alle sine barn og brødre, ved et vers fra Paul Gerhards salme:

ER GUD FOR MED SÅ TREDE.

              Den grunn hvorpå jeg bygger, er Jesus og Hans død.

              I Jesus pines skygger, er sjelens hvile søt

              Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd.

              Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær».

 

                                                                                        L. B. Hammersland


Himmelens fugler

Luk. 8, 5.

 

En såmann gikk ut for å så sin sæd. Og idet han sådde, falt noe ved veien og ble trådt ned, og himmelens fugler åt det opp. Luk. 8, 5.

Dette forklarer Frelseren slik for sine disipler: Men de ved veien er de som hører det (Ordet); deretter kommer djevelen og tar ordet fra deres hjerte for at de ikke skal tro og bli salige. 12. v.

Skjer dette i vår tid? Ja, i høy grad! Himmelens fugler er altså djevelen eller hans medarbeider, denne åndehær i himmelrommet som apostelen Paulus taler om, Ef. 6, 12. De ikke bare røver Ordet sæd fra de enfoldige men de også forfalsker det! Dette ser vi tydelig hos biskoper og predikanter som har gitt djevelen rom, Ef. 4, 27. Dette er ytterst farlig for de enfoldig! En vil jo gjerne tro det beste om sin neste, og ta alt opp i beste mening.

Vi ser også at himmelens fugler er på ferde i Bibelselskapet og forfalsker nye bibelutgaver slik at trosgrunnlaget smuldrer opp. Vi må derfor stadig være på vakt! Våk og be sier Frelseren, for at vi ikke skal komme ut i fristelse og lide skipbrudd på vår tro!

Himmelens fugler svever ofte høyt, bruker store ord og lokkende tanker og stemme, lover mye og holder lite. De skjuler hatet med «søt kjærlighet», sannhet med løgn, forførelse med «oppriktighet». Slik ikler falskheten seg i løgnens kappe og utgir alt sitt for sannhet og rett!

                                                                                                    Trygve Einar Gjerde


Amund Bentzens Ny Testamente

 

Vi har i lengre tid vært utsolgt for Det Nye Testamentet, som Luther i sin tid omsatte fra gresk til tysk. Waisenhusutgaven av 1744 som var en pålitelig utgave av Luthers utgave brukte så Amund Bentzen som grunnlaget for sin oversettelse til norsk. Dette har vært et kjent og kjært Ny Testament for oss haugianere siden 1960 da det ble trykket.

Læstadianerne fikk dette opptrykket på nytt i 2000 eksemplar og vi kjøpte så en del av dem, men er for lengst utsolgt.

Mon tro om det ikke ligger en del av disse Ny Testamenter rundt om i hjemmene til tidligere haugianere som nå er døde og borte? Skulle det være noen som kunne tenke seg å gi bort noen av disse så ville det vært kjærkomment. Skulle det så finnes et som var ubrukt så kunne det la seg gjøre å få dem trykket opp på nytt. Vi er villige til å betale for ubrukte Testamenter.

Du kan ta kontakt over Tlf. 93030803 eller 53500898, eller epost: teinagje(a)frisurf.no

Eller du kan sende dem til: Det Haugianske Vennesamfunn,

                                            Boklageret v/Trygve E. Gjerde,

                                            Nordre Naustbakken 12,

                                            5440 Mosterhamn 


Norge mitt elskede land, hvor går du hen?

 

Avisen Dagen hadde for en tid siden på trykk et intervju av bispekandidatene til Stavanger Bispedømme. De ble stilt noen spørsmål, der nok avisen ønsket å belyse deres åndelige ståsted som bispekandidater.

 

Alle spørsmålene burde kunne besvares ved å sitere Guds Ord, - så sier Herren ----. Men det ble ikke svart slik!

 

Nå pleier ikke jeg å lese slike spørreundersøkelser for jeg blir som regel så sår og skuffet. Men siden dette hadde med Stavanger Bispedømme å gjøre og det naturlig burde melde seg noen konservative kandidater, så ville jeg lese dette.

 

Spørsmålene var greie, men ikke svarene! Jeg ble sørgelig skuffet! En av «kandidatene» presterte enda å si: «Jesus var barn av sin tid!» Men det er Han jo ikke! Han er Guds sønn og som sådan også barn av Gud og Herren eide Ham fra evighet av, Ord. 8,22. Å si noe slikt om Jesus er intet annet en blasfemi, for da mener man jo at Jesus ikke var allvitende og allmektig. For er én barn av sin tid da er man kjødelig, frekk og ugudelig. Jesus refset alt sådant. Mat. 23; 15, 19; Mark. 7, 21 -22. Så dette er intet annet enn en grov beskyldning mot Frelseren.

 

En sak som jeg saknet både fra avisen og bispekandidatene var spørsmålet om abort. For det er jo et faktum at en ganske stor menighet på ca. 15000 menneskebarn blir drept i mors liv hvert år i Norge. Det kan da ikke være likegyldig for biskoper og bispekandidater at en så stor menighet blir borte hvert år?

 

Den biskop som ikke alvorlig advarer mot dette og sier sannheten om det som skjer, kan umulig være biskop ifølge Guds Ord og Kirkens Orden!

 

Hva kreves da av en biskop? Derfor bør en biskop være ustraffelig, én kvinnes mann, årvåken, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke henfallen til vin, ikke voldsom, ikke begjærlig etter skammelig vinning, men saktmodig, ikke kivaktig, ikke pengegjerrig, en som vel forestår sitt eget hus og har lydige barn med all sømmelighet, - men dersom noen ikke vet å forestå sitt eget hus, hvorledes kan han da sørge for Guds menighet? – osv. 1 Tim, 3, 2 – 7; Tit. 1, 5 – 16. Her ser vi at det står: Én kvinnes mann! Og flere av kandidatene var jo kvinner, hvorledes kan de bli «én kvinnes mann»?

 

Hvor går Norge hen, når vi dreper vår livsfrukt, og myndighetene enda til velsigner disse drap. Og i dag er det nærmest å velge og vrake i det man vil la leve og det man vil likvidere! Kan man egentlig komme så mye nærmere Hitlers idelogi? Kan et folk og land synke lenger ned i elendighet og synd enn det å drepe sin livsfrukt? Jeg tror ikke det. Når så de som er satt til å røkte hjorden ikke gjør anskrik over ulvens angrep, hvor går det da?

 

Tilhengerne til fosterdrap roper: Vi vil bestemme over egen kropp! Kropp betegner et legeme uten hode og armer! Så en må jo si at dette er en hodeløs uttalelse! Men hva med barnets legeme? Hvem har gitt dere rett til å bestemme over det – over liv og død?  

                                                                                                             Trygve Einar Gjerde

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net