Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 4

JULI / AUGUST 2023

80. ÅRG.

Evangeliet på 12. søndag etter trefoldighet

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Mark. 7, 31 – 37.

 

             Og da han gikk ut igjen fra Tyrus’ landemerker, kom han gjennom Sidon til Den galileiske sjø, midt gjennom Dekapolis-landet. Og de førte til ham en døv som hadde ondt for å tale, og ba ham legge hånden på ham. Og han tok ham avsides fra folket, la sine fingrer i hans ører og spyttet og rørte ved hans tunge, og så opp mot himmelen, sukket og sa til ham: Effata! Det er: lat deg opp. Og straks ble hans ører opplatt og hans tunges bånd ble løst, og han talte rent. Og han forbød dem å si det til noen; men jo mer han forbød dem det, jo mer kunngjorde de det. Og de undret seg overmåte og sa: Han har gjort alle ting vel; både gjør han at de døve hører, og at de målløse taler.

Les mer her.

Haugianismens tid,

1796 – 1850

Fra Heggtveits kirkehistorie, del 53.

 

Ved sin side hadde han en hustru, om hvem det med rette er blitt sagt, at hun som kvinne var jevngod med han som mann. Hennes navn var Bereth Mikkelsdatter Husdal fra Geitestranden, anneks til Børsen (Børsa) ved Trondheim, hvor hun antagelig ble født 1782.

                                                        Les mer her


Den sanne tro må bære frukt i gode gjerninger

Av Hans N. Hauge.

 

Guds Ord fremstiller det er klart og tydelig, at troen er hovedsaken i kristendommens liv. Av dette vet mange meget å omtale og skrive, at vi blir salige ved troen, som fatter Kristus uten lovens gjerninger, hvilket meget sant. Men likeså sant er det at tror uten kjærlighet gode gjerninger er intet, men død hos deg selv. Jak. 1, 17.

Les mer her


Luthers brev til

kronprins Christian

Til Kronprins Christian av Danmark.

 

Wittenberg, 24 Juli 1528.                                                             Fra Tysk, (E. J.)

Formaning til den danske Kronprins, den senere Kong Christian III, om å våke over lærens renhet og endrektighet.

Til den berømte, høybårne Fyrste og Herre, Hr. Christian, Arving til Norge, Hertug av Slesvig, Holstein, Stormaren og Ditmarsken, Greve til Oldenburg-Delmenhorst, min nådige Herre.

Les mer her

Gjenfødelsen

Av Matheus Holte.

Siste del.

 

For å unngå begrepsforvirring bør vi merke oss følgende sannhet: De bibelske uttrykk, bot, bedring og omvendelse betyr ett og det samme oi den svenske oversettelse, Stockholm 1873 står ordet "bedring" både i Mat. 3, 2; Mat. 4, 17 og Luk. 24, 47. I den norske oversettelse, trykt i København 1777 står ordet "bedring" på de tre nevnte plasser.

Les mer her


Brev fra venn til venn

NR.  6.

Hodnefjell den 4/3 1940.

Kjære Broder og venn L. H., nåde og fred til-ønskes deg i vår Herre Jesu navn Amen. Mange takk for brevet du sendte meg. Mange takk for brevet du sendte meg. Jeg syntes det begynner og blir merkelig at jeg som aldri skriver skal veksle også mange brever med deg så Vårherre skal ha takk for det og.

 Les mer her


Guds løfte står fast

Epistelen på 13. søndag etter trefoldighet.

Gal. 3, 15 – 22.

 

Brødre! Jeg vil tale på menneskelig vis: Ingen gjør dog et menneskes testamente, som er stadfestet, til intet eller legger noe til. Men forjettelsene er tilsagt Abraham og hans sæd; han sier ikke: Og i dine sæder, som om mange, men som om én: Og i din sæd, som er Kristus. Men dette sier jeg: Det testamentet som forut er stadfestet av Gud på Kristus, kan loven, som ble gitt fire hundre og tretti år deretter, ikke gjøre ugyldig, så den skulle avskaffe forjettelsen.

Les mer her

Rettferdiggjørelsen og dens fiender

Fra Luthers Skattkiste.

 

Men det skal skje: Hver sjel som ikke vil høre på den profet, skal utryddes av folket. Ap. Gj. 3, 23.

Luthers Skrifter del 5, Jena, i Advarselen til de Tyske.

Læren om rettferdiggjørelsen kunne sannhetens fiender ikke fordra. Vi derimot kunne ikke unnvære den. For når denne lære er borte, så er også menigheten borte, og da kan man ikke imøtegå eller motstå noe som helst villfarelse, slik som Den Hellige Ånd uten den læreren hverken kan eller vil være hos oss. For Han skal vitne om Kristus og herliggjøre Ham i for oss. På grunn av denne lære har verden så ofte gått til grunne ved syndeflod, uvær, krig og andre plager. På grunn av denne lære er Abel og alle martyrer blitt myrdet, og på grunn av den må alle kristne dø. Ikke desto mindre er den blitt og må bli stående ved makt, likesom verden stadig på grunn av den må gå til grunne. Således skal den også nå bøte for denne lære og omstøtes for dens skyld, og selv om den ble vanvittig og hva rasende, skal den likevel la den lære stå og selv og grunn av den synke i helvedes avgrunn. Amen.


Referat fra Årsmøtet i DHV

Årsmøte for Det Haugianske Vennesamfunn ble holt på Sandgrunn Camping, Romerike lørdag 3. juni 2023. Andakt ved Stein Arild Gjerde, Luk. 10, 38 – 42. 

Det ble behandlet følgende:

Valg av sekretær: Sigmund Nørsterud.

Valg av formann: Stein Arild Gjerde.

Valg av 3 styrende eldste: Lars Birger Hammersland, Stein Arild Gjerde og Sigmund Nørsterud.

Valg av styremedlemmer: Trygve E. Gjerde. (John C. Gjerde og Egil Kaarud står fra før.)

DHVs rekneskap: Godkjent.

Eventuelt: Samtale om redaktørskifte i Haugianeren, Sten Arild Gjerde ønskes som ny redaktør.

Underskrifter: Trygve E. Gjerde, Sigmund Nørsterud, Egil Kaarud, Lars B. Hammersland, Stein Arild Gjerde.

 

Vi hadde årsmøtet kl. 11. Om ettermiddagen hadde vi to møter, kl. 15 og 19. Begge disse var samtale-møter. Lars B. Hammersland innledet begge disse møte. Han har en sjelden gave til å sammenfatte endetids-profetiene i Bibelen med hverandre. Vi brukte således hele Bibelen fra Åpenbarings boken, brevene, Jesu eget utsagn i Evangelietekstene, Malakias, Sakarias, Amos, Joel, Daniel. Osv. like til Abrahams bønn for Sodoma. To velsignede møtesamvær.

På søndagen kjørte vi alle til Eva Bjørkgarden på Hamar, datter til Arthur Fjellheim. Der hadde vi avslutnings møte med nattverd. Trygve E. Gjerde holdt skriftetalen over søndagens tekst Joh. 3, 1 – 15. Så ble den hellige nattverd, Jesu sanne legeme og Jesu sanne blod utdelt i skikkelse av brød og vin.

                                                                              Ref.     

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net