Beskrivelse: logo

 

NR. 1 / 2

Januar / Februar 2006

63. ÅRG.

Evangeliet på tredje søndag

etter hellige tre kongers dag

 

Mat. 8, 1 – 13.

Av Hans Nielsen Hauge

 

Og da han gikk ned av berget, fulgte meget folk ham. Og se, en spedalsk kom, tilba ham og sa: Herre, om du vil, så kan du rense meg! Og Jesus rakte ham hånden ut, rørte ved ham og sa: Jeg vil; bli ren! Og straks ble han renset for sin spedalskhet. Og Jesus sa til ham: Se til at du ikke sier det til noen; men gå, vis deg for presten, og ofre den gave som Moses har befalt, til et vitnesbyrd for dem. Men da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en høvedsmann til ham og sa: Herre, min dreng ligger verkbrudden hjemme og pines forferdelig. Jesus sa til ham: Jeg vil komme og helbrede ham. Men høvedsmannen svarte og sa: Herre, jeg er ikke verd at du skal gå inn under mitt tak; men si bare et ord, så blir min dreng helbredet. For jeg er og et menneske som er under overordnede og har stridsmenn under meg; og sier jeg til denne: Gå! Så går han, og til den andre: Kom! Så kommer han, og til min tjener: Gjør det! Så gjør han det. Men da Jesus hørte dette, undret han seg og sa til dem som fulgte: Sannelig sier jeg eder: Ikke engang i Israel har jeg funnet så stor en tro. Men jeg sier eder at mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmerikets rike; men rikets barn skal kastes ut i det ytterste mørke; der skal være gråt og tenners gnissel. Og Jesus sa til høvedsmannen: Gå bort; deg skje som du trodde! Og hans dreng ble helbredet i den samme time.

Les mer her.

Kjærligheten Lovens fylde

Epistelen på 4. s. Etter Kristi åpenbarings dag.

 

Bli ingen noe skyldige uten å elske hverandre; for den som elsker den annen, har oppfylt loven. For det: Du skal ikke bedrive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke bære falskt vitnesbyrd, du skal ikke begjære, og om det er noe annet bud, det innbefattes som i en hovedsum i dette ord, som er: Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten ondt; derfor er kjærligheten lovens fylde. Rom. 13, 8 – 10.

 

Les mer her


Georg  Spalatins levnetsløp

Forts. f. f. nr.

Del 4.

 

Luthers forutsigelse, at den gamle Kurfyrste snart kom til å forlate det timelige, gikk før i oppfyllelse enn man hadde ventet. Han ble straks deretter syk, og selv om man i begynnelsen ikke holdt hans tilstand for betenkelig, ble der likevel snart verre, og han hensov den 5. mai 1525. Hvor glad var nå ikke Spalatin over at han ikke hadde fulgt sitt anfektede hjertes råd, men sin klartseende venn Luthers råd! Nå kunne han være en trøster for den døende Fyrste.

Les mer her


 

Det evige livs visshet

Fra Scrivers ”Sjeleskatt” 5. bok

Forts. f. f. nr.

Del 2.

 

Jeg har imidlertid anført den, (historien om den gudfryktige adelsmann, i forrige nr.) fordi den er meget vel skikket for mitt forehavende. Dere vet hvorledes vi i  innledningen til dette arbeide fant den dyrebare menneskelige sjel i ørkenen, fattig, elendig, naken, blind og blottet og bestrebet oss for på den sanne omvendelses vei å bringe den til Jesu Kristi samfunn og nytelsen av Hans kjærlighet og miskunnhet og deretter å styre dens føtter på fredens og Jesu salige etterfølgeres vei i en hellig og gudelig vandel.

Les mer her


Om prosten L. L. Læstadius’

avreise fra tid til evighet

Et brev fra L. L. Læstadius’ datter Sofia Niva til sin søster Lotta Jokela.

 

Pajala, den 31. august 1861.

Kjære søster, Guds fred være med deg!

 

            Med denne hilsen begynner jeg mitt brev til deg som bor i et fremmed land, legemlig langt fra oss. Du har ofte vært i mine tanker selv om jeg ikke har skrevet.

Les brevet her


 

 

Beskrivelse: BD21315_

 

Bønn om Jesu navn, til Guds navns helligelse

 

Akk, min aller kjæreste, deiligste, livssaligste Herre Jesus Kristus, du milde menneskevenn! Jeg takker deg ikke bare for din manndomsmottagelse og fødsel, men også for ditt frydefulle og hjelperike, saliggjørende navn. Å, du velsignede, søte, vennlige, trøstefulle, hjertegledende Jesu navn! Hvorledes kunne du vel lyde mer trøstefullt enn en saliggjører? For i dette navn er all trøst innbefattet.

Du er sannelig det manna, som fører all sann lyst og glede med seg og bærer all åndelig velsmak og vellukt i seg. Du er de troendes Paradis, en glede for Himmelen, en jubel for englene, en pryd for menneskene, en lysthage for sjelene, en visdomsbrønn, en rettferdighets Sol, et verdens Lys, en glede for hjertet, en trøst for de bedrøvede, et håp for de sørgende, en tilflukt for de forlatte, en hjelp i all nød.

Hva har brakt deg, å Herre Jesus, her ned, uten din kjærlighet og min elendighet? Ikke for din egen skyld, men for min skyld har du brakt dette velsignede navn med deg. Det har du lagt som en skatt i mitt hjerte, til trøst, til velsignelse, til liv, til fred, til glede, til visdom, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, til en legedom mot mine synder og mot alt ondt. For ditt navn innbefatter alt godt i seg og er alt Godt.

Jeg heter en synder, du heter Jesus, en syndeutsletter og saliggjører. Jeg heter et vredens barn av naturen. Ditt navn er Jesus, et nådens barn. Jeg heter et dødens barn, ditt navn er Jesus, et livets navn. Jeg heter et fordømmelsens barn, ditt navn er Jesus, et salighetens navn. Jeg er et jammerens og elendighetens barn, ditt navn Jesus er et herlighetens navn. Det navn Jesus hellige meg! Det navn Jesus velsigne meg, styrke meg, opplyse meg! Det navn Jesus være min beskjermelse, mitt skjold, min festning!

Navnet Jesus være min seier over alle mine fiender! Navnet Jesus være min prydelse, mitt smykke, min krone, min glede og mitt Lys! Navnet Jesus være min mat, min drikk, min legedom! Navnet Jesus være min visdom, min forstand, min vilje, min hukommelse! Navnet Jesus være min tillit, min tro, min kjærlighet, mit håp, min tålmodighet, min bønn, min andakt, min frykt, min kunnskap, mitt råd, min kraft, min standhaftighet, mitt hjertes takknemlighet, min vennlighet, min barmhjertighet, min rettferdighet, mitt hjertes renhet, min saktmodighet, min ydmykhet, min hvile, min sjels husvalelse! Navnet Jesus være meg veien til Himmelriket, sannheten og livet! Navnet Jesus være min salige avskjed, mitt timelige livs ende og det evige livs begynnelse! Navnet Jesus være meg alt, for Han er alt, i ham finner jeg alt, i Ham eier og har jeg alt, for det behaget Gud, at i Ham skulle all fylde bo. Jeg begjærer ikke noe annet utenom Ham.

Uten Ham begjærer jeg ingen rikdom, ingen ære, ingen herlighet, ingen kunst, ingen visdom. For Han skal være min rikdom, min ære, min herlighet. Han skal være min kunst og visdom. Han skal være min Himmel og min salighet, og når min sjel skilles fra dette mitt legeme, da skal den føre dette navn Jesus med seg for Guds ansikt som et smykke og en edel krone. Når jeg beholder denne edle skatt, så mister jeg ikke noe, selv om jeg mistet hele verden, himmel og jord. For dette navn er bedre enn himmel og jord, ja dette navn er den rette evige Himmel, full av salighet.

Det er det rette Paradis som det er all lyst i, glede og liflighet. Det er den rette Nådestol, full  av barmhjertighet. Det er det aller kjærligste som inneslutter all Guds kjærlighet og alle englers fryd. Det er den rette helligdom, som Gud bor i. Det er den hellige Treenighets trone. Det er Guds hus og Himmelens port. I dette navn ønsker jeg å leve og dø, å oppstå og fare til Himmelen og bli salig. For i dette navn er jeg i Gud og med Gud og blir hos Ham evig.

 

Amen.

 

Beskrivelse: BD21315_

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net