Beskrivelse: Beskrivelse: logo

 

NR. 5 / 6

Mai / Juni 2008

65. ÅRG.

Evangeliet på St. Hans dag

Luk. 1, 57 – 79.

Fra Hans Nielsen Hauges postille.

 

Men for Elisabet kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte en sønn, og da hennes naboer og slektninger fikk høre hvor stor barmhjertighet Herren hadde gjort mot henne, gledet de seg med henne. Og det skjedde på den åttende dag, da kom de for å omskjære barnet, og de kalte ham Sakarias etter hans far. Men hans mor tok til orde og sa: Nei, han skal hete Johannes. Og de sa til henne: Det er jo ingen i din slekt som har dette navn. Men de gjorde tegn til hans far, hva han ville at han skulle kalles. Og han ba om en tavle, skrev og sa: Johannes er hans navn. Og de undret seg alle. Men straks ble hans munn opplatt og hans tunge (løst), og han talte og priste Gud. Og frykt kom over alle dem som bodde der omkring; og dette som var skjedd, ble fortalt alt sammen i alle Judeas fjellbygder. Og alle de som hørte det, la seg det på hjertet og sa: Hva skal det da bli av dette barn? For Herrens hånd var med ham. Og hans far Sakarias ble fylt med den Hellig Ånd og talte profetiske ord og sa: Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøkt og forløst sitt folk! Og han har oppreist oss et saliggjørelsens horn i Davids sin tjeners hus, slik som han talte ved sine hellige profeters munn fra fordums tid: Frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss, å gjøre barmhjertighet mot våre fedre og komme sin hellige pakt i hu, etter den ed han svor vår far Abraham: Å gi oss – når vi var forløst fra våre fienders hånd, - å tjene ham uten frykt, i hellighet og rettferdighet for hans åsyn alle våre dager. Men også du, barn, skal kalles den Høyestes profet; for du skal gå frem for Herrens åsyn for å berede hans veier, for å gi hans folk kunnskap om saliggjørelsen, ved deres synders forlatelse ved vår Guds hjertelige barmhjertighet, ved hvilken soloppgang fra det høye har besøkt oss for å skinne for dem som sitter i mørke og dødens skygge; for å lede våre føtter inn på fredens vei.

Les mer her

En hilsen til

”Den Kristelige Lægmand”s læsere

Fra Den Kristelige Lægmand, april 1928.

Av Magnus Olsen.

 

            Derfor, hellige brødre, I (som er) delaktig i det himmelske kall, gi nøye akt på den apostel og yppersteprest som vi bekjenner, Kristus Jesus. Heb. 3.

Les mer her


Barmhjertighet

4. Søndag etter Trefoldighet.

Luk. 6, 36 – 42.

 

            Derfor, vær barmhjertige, likesom eders Fader er barmhjertig, og døm ikke, så skal også I ikke dømmes, og fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes; forlat, så skal eder forlates. Gi, så skal eder gis: et godt, stappet, rystet, overfylt mål skal de gi i eders fang; for med det mål I måler med, skal eder måles igjen. Men han sa også en lignelse til dem: Mon en blind kan vise en blind veien? Vil de ikke begge falle i grøften? En disippel er ikke over sin mester, men hver som er fullkommen, skal være som sin mester. Og hvorfor ser du splinten som er i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye akter du ikke på? Hvorledes kan du si til din bror: Kom, bror, jeg vil dra ut splinten som er i ditt øye, du som ikke selv ser bjelken i ditt øye? Du hykler, dra først bjelken ut av ditt øye, og da kan du se å dra ut splinten som er i din brors øye.

Les mer her

Om den underfulle hemmelighet,

at Guds Sønn er blitt menneske.

Fra J. Arndts Den Sanne Kristendom

5. bok 3.part 2 kp.

Del 4.

 

§16. 4) Hvor ypperlig, høy og stor er ikke den opphøyelse og forklarelse, at den Herre Kristus, etter å ha vært oppstått fra de døde, har vunnet seier over synden, døden, djevelen og helvete og tilveiebrakt og skjenket oss seieren, til et utvilsomt vitnesbyrd om at Han har tilintetgjort synd og overvunnet djevelen, som hadde dødens makt og velde, ja også har oppslukt døden til seier, Heb. 2, 14; 1 Kor. 15, 54.

Les mer her


Vekkelse og omvendelse!

 

Ap. Gj. 3, 19: Derfor fatt et annet sinn og vend om, for at eders synder kan bli utslettet, så vederkvegelsens tider må komme fra Herrens åsyn.

Les mer her


Dr. Martin Luthers forklaring over

den 51. salme.

Del. 3.

Les mer her

Ting som strider mot Guds Ord!

 

            Den 16/12 – 1955: Luciaopptog i Margaretakyrkan i Oslo. (Moderne avgudsdyrkelse.)

 

            Uttale fra O. Hallesby:

            På side 180 i sin dogmatikk regner prof. Hallesby en rekke ”feil” i Det Nye Testamentet. Han sier til og med at det er feil i evangelistenes fremstilling av Jesu liv. Han føyer til: Det kunde nevnes mange flere, men dette får være nok.

            På side 199 sier Hallesby: Jesus har fraskrevet seg allvitenheten.

            På side 223 sier Hallesby: Det Guddommelige ord er gitt oss i et menneskelig kledebon, og skriftordet kan derfor inneholde unøyaktigheter og feil på alle områder hvis forfatteren ikke ved inspirasjon har fått den fullkomne innsikt.

 

Hallesbys radiotale:

I sin berømte radiotale sier Hallesby vedrørende omvendelsen som han ligner med en operasjon: Jeg skal si deg hvor meget du har med den operasjon å gjøre: Du ligger på operasjonsbordet som et levende lik. Man bedøver deg så grundig at du ikke vet eller føler noen ting. Og for at å være sikker på at du ikke skal gripe inn i operasjonen, binder Han hender og føtter på deg. Det er Han som opererer, du blir operert. Han behøver ingen hjelp av deg, men du må avgjøre om du vil bli operert.

                                                      Dette er nedskrevet av Arthur Fjellheim en tid etter.

 

(Red. anmerk: Det er godt at vi hadde eldste i forsamlingen som våket over Guds Ord og læren. Slik grusom vranglære som Hallesby fremsetter her og andre steder der han forakter Jesu egne ord og skriver stikk motsatt, må tilbakevises med åndelig myndighet og fasthet, selv om det er teologiprofessorer vi har med å gjøre. Det ser ut for at dess mer de har kunnskapen og troen i hodet dess mindre i hjertet!) 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net