Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: logo

                          Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: BD21313_

NR. 11/12

November / Desember 2009

66. ÅRG.

Hun fødte Himmelens Kongesønn

Evangeliet på Kristi fødselsdag.

Luk. 2. kp. fra 1. til 14. vers.

 

            Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives (i manntall). Denne innskrivning var den første som fant sted, da Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef gikk opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede hustru, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden at hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom for dem i herberget.

            Og det var hyrder i den samme egn, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, Herrens engel sto over dem, og Herrens klarhet lyste om dem, og de fryktet meget. Og engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket: Eder er i dag en Frelser født som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskares mangfoldighet, som lovet Gud og sa! Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, (og) i mennesker hans velbehag! Luk. 2, 1 - 14.

 Les mer her.

Til Luthers sønn Hans

 

Om Paradishaven

 

Min hjertens kjære sønn, Hansemann Luther i Wittenberg.

Nåde og fred i Kristus, min kjære lille gutt! Jeg ser gjerne at du lærer mye og ber flittig. Gjør det, min lille sønn, og bli ved med det, så vil jeg ta en skjønn gave med til deg når jeg kommer hjem.

Les mer her


Er hemmelig forlovelse synd?

En samtale mellom Martin Luther og Filip Melanchton

Del 6.

 

Innvend ikke mer”, ble Melanchton ved, da han så sønnen gjorde mine til å motsi ham. ”Jeg befaler deg, Filip, med den makt som er mig gitt over deg, og i kraft av det ansvar jeg for din skyld har for Gud, at du fra i dag av, fra denne time av, sønderriver det bånd som mot Guds og menneskenes orden, binder deg til denne pike. Det er bedre at hjertet lir pine enn samvittigheten. Tenk over hva som er den søteste trøst for det fromme hjerte, men derimot en skrekk for den ulydige og falske, nemlig å falle i den levende­ Guds hender. La meg av dette første offer som du bringer Gud, se at du elsker Gud av ganske hjerte, av ganske sjel, av gan­ske sinn og av alle dine krefter. Min sønn, for din arme sjels skyld, for din Guds og frelsers skyld, - vil du bøye deg under ­Guds befaling og Lov?”        Les mer her


Hans Nielsen Hauges reiser

7. del.

 

53. Etterpå reiste jeg til Valdres, og over Filefjell til Lærdal, derfra over land og vann postveien til Bergen. Min lyst og bestrebelse øket mer og mer, både til å anlegge fabrikker og oppmuntre til industrier, samt å oppbygge og formane til kristelig vandel.     Les mer her

De beseirede hellige

Av N. P. Wetterlund.

 

Tungt hviler himmelens ve over jorden og havet, Åp. 12, 12. Dette ve, som fordeles i tre ve, k. 9, 12, er den ondes vrede og rike, som omfatter hele verden, 1 Joh. 5, 19, eller: dette ve er villdyrets (verdsåndens) velde, som omfatter alle folk. Åp. 13, 7.

Dette djevelens og villdyrets rike kaller vi veveldet.

 Les mer her


Kristi grunnsyn på livet

Av N. P. Wetterlund.

 

(En annen enn den allment vanlige)

 

Mister vi vårt liv, så finner vi vårt liv; beholder vårt liv, så taper vi vårt liv.

(Mat. 10, 39; 16, 25; Mark. 8, 35; Luk. 9, 24, 17, 33; Joh. 12, 25).

________________
      Vårt liv er oss gitt for å gis til Giveren. Beholdt liv er egoistisk liv, og egoistisk liv er tapt liv.

________________

Vårt liv er skapt for å ofres til Skaperen. Ofret i de to Budenes kjærlighet lever det evig; uofret dør det evig.     Les mer her


Epistelen på 4. søndag i advent

Hans Nielsen Hauges postille

Fil. 4, 4 - 7.

 

Gled eder i Herren alltid! Atter sier jeg: Gled eder! Eders vennligsinnethet være vitterlig for alle mennesker! Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting eders begjæringer fremføres for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse; og den Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

Les mer her

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: BD21313_

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net