Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 5/6

Mai / Juni 2014

71. ÅRG.

Evangeliet på 3. Pinsedag

Fra Hans N. Hauges Postille.

Joh. 10, 1 – 10.

 

Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som ikke går inn i fårestien gjennom døren, men stiger over annen steds, han er en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom døren, er fårenes hyrde. For ham lukker dørvokteren opp, og fårene hører hans røst; og han kaller sine egne får ved navn og fører dem ut. Og når han har drevet sine får ut, går han foran dem; og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge, men flyr fra ham, fordi de ikke kjenner de fremmedes røst. Denne lignelse sa Jesus til dem: men de forstod ikke hva det var han talte til dem. Derfor sa Jesus atter til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Jeg er fårenes dør. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere; men fårene hørte dem ikke. Jeg er døren; dersom noen går inn ved meg, han skal bli salig, og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Tyven kommer ikke for annet enn å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.

 Les mer her.

Et kjærlig brev fra Hans Nielsen Hauge

som gjelder oss alle i tid og evighet!

Skrevet for 200 år siden.

 

Elskelige, fortrolige søsken på Bøle og i Skien, med flere der omkring, eller hvor de fins. Vår Fader og Gud, med sin Sønn, vår Frelser, og Den Hellige Ånd, vår Talsmann og leder, velsigne dere med all åndelig velsignelse, og gi dere de skatter som er skjult for verden! Må dere flittig søke disse dyrebare gaver! Gi dere tenkte riktig over hvilken salighets Gud vi har, ja, en Fader som vil gi oss alt det som er det aller beste. Å, skulle vi da ikke vende oss til Ham, elske Ham og lyde Hans vilje! Å, måtte vi daglig heri kjenne vår avvikelse, vår uforstand! Søke vår Frelser, vårt liv i Hans død, og med Ham å dø bort fra det vonde i verden, få Hans salige liv, følge Hans lysende eksempel og salighets lære, hente av dette vår trøst i lidelse, vår styrke til å seire over verden og kraft til å gjøre det gode.

Gi den Ånd som kalte oss fra mørket og gav oss lysets Evangelium, måtte daglig tukte oss for våre feil og synder, og minne oss på det vi skal la være å gjøre, og det vi skal gjøre!

Ja, søsken! Dere kjenner Guds Ord! Likevel ser jeg det som en plikt som hviler på meg, likesom det er mitt hjertes begjær, å skjerpe det i deres hjerter. Jeg innser hvor snart vi kan vike fra Gud til verden mot vår hensikt eller vårt hjertes lyst. Gi vi måtte bruke de uskyldige ting i live bare uskyldig, og ikke forvandle dem til vondt, men øve oss i dem til å gjøre godt. Jeg håper dere har fått J. H. ‘s siste skrivelse, og at dere nøye betrakter den.

Meget kjærlig er dere hilset fra deres bror og venn.

                                                                                                 Bakke, 8. juli 1814.

Bibelens syn og vårt

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Debatten om bibelsynet har rullet og gått i Dagen i flere uker og spredd seg til andre aviser og blad. AKF har ikke blandet seg inn i debatten – enda vi gjennom mange titalls år har løftet fram tanker om dette i bladet LYS, ved en rekke foredrag på seminarene våre og ved spredning av gode kassetter.

Les mer her


Forskjellige Religions-Partier som

Hauge kom i kontakt med

 

«Om de forskjellige større og mindre Religions-Partier, som Autor ved sine omreiser er kommen i Bekjendtskab med, eller bleven erkyndiget om.»

 

Etter at jeg i den første del av dette skrift har beskrevet de viktigste av mine reiser og tildragelser, tror jeg at det for en del av mine lesere kanskje kunne være interessant å se en liten fortegnelse over de religiøse partier jeg på mine reiser har truffet på, samt en kort oversikt av deres viktigste avvik fra de meninger jeg er overbevist om.

Les mer her

Gjenkjærligheten

Evangeliet på 1. Pinsedag.

Joh. 14, 23 – 31.

 

Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, skal han holde mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og feste bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har utsendt meg. Dette har jeg talt til eder mens jeg var hos eder; men talsmannen den Hellig Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder. Fred etterlater jeg eder, min fred gir jeg eder, ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og frykte ikke! I har hørt at jeg sa til eder: Jeg går bort og kommer til eder (igjen). Dersom I hadde meg kjær, da gledet I eder over at jeg sa: Jeg går til Faderen; for min Fader er større enn jeg. Og nå har jeg sagt eder det før det skjer, for at I skal tro når det er skjedd. Jeg skal heretter ikke tale meget med eder; for denne verdens fyrste kommer, og han har slett intet i meg. Men for at verden skal kjenne at jeg elsker Faderen, og likesom Faderen har befalt meg, så gjør jeg: Stå opp, la oss gå herfra!

 

Les mer her

Det å lide med Kristus

Av Martin Luther

 

Men dersom vi er barn, er vi også arvinger, men Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, for at vi også skal bli herliggjort med ham. Rom. 8, 17.

Luthers Kirkepostil, D. 2. s. 355.

Vil du være en Jesu Kristi medarving og ikke lide med Ham, vil du være Hans bror og ikke bli lik Ham, så kam du være overbevist om at Han på den ytterste dag ikke vil erkjenne deg for sin bror og medarving. Men Han vil spørre deg: Hvor har du din tornekrone, ditt kors, dine nagler og din hudfletting! Han spør deg også om du har vært en vederstyggelighet for hele verden, likesom Han selv og alle Hans lemmer fra verdens begynnelse av har vært. Kan du ikke bevise dette så vil og kan Han heller ikke anse deg for sin bror. Kort sagt, vi må alle sammen lide og bli likedannet med Guds Sønn, ellers blir vi heller ikke opphøyet i herlighet med Ham. Side 320: Den som vil være en Kristi bror og medarving, han må også være villig å bli en martyr og deltager i Hans lidelser. 

 

(Dette bør vi alle tenke nøye over og særskilt dagens «herlighetsteologer». Red. anm.)

NB! Avisen Dagen ville ikke ta inn det som Luther her skriver! De begrunner dette med at jeg ikke kunne sitere Luther, men det var greit om jeg skrev det samme men med egne ord!? Noe som for meg ville være dokumentforfalskning!

                                                                                                        Trygve Einar Gjerde.

Gamle sanger og salmer

 

Matheus Holte og Helga Sundsvalen fikk begge toner på mange kjente og kjære sanger og salmer. Ja fler lovsalmer og lovsanger fra Bibelen og Salmenes Bok. Disse sang de inn på kassetter og noen ble oppbevart utenat de var vesentlig brukt. Disse fikk jeg hånd om og organisten i Norheim kirke, Håvard Skaadel, har hjulpet meg med å få disse tilrettelagt for CD. Et firma i Skudenes har spilt dem over på CD og kvaliteten høres veldig bra ut. Det ble i alt 12 CDer, men det er noen sanger som går igjen på flere slik at disse 12 CD som inneholder 12 timer sang, ikke inneholder helt ulike sanger og salmer hele veien. Vi har fått dem kopiert hos samme firma og har dem nå for salg på Boklageret til Kr. 60,- pr. stk.  De kan bestilles på e-post: teinagje@frisurf.no eller tlf. 93030803 (SMS), eller 53500898.

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net