Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 6

Desember 2014

71. ÅRG.

Juleevangeliet

 

            Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives (i manntall). Denne innskrivning var den første som fant sted, da Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef gikk opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede hustru, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden at hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom for dem i herberget.

            Og det var hyrder i den samme egn, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, Herrens engel sto over dem, og Herrens klarhet lyste om dem, og de fryktet meget. Og engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket: Eder er i dag en Frelser født som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskares mangfoldighet, som lovet Gud og sa! Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, (og) i mennesker hans velbehag! Luk. 2, 1 - 14.

 Les mer her.

Nyevangelismen

Av pastor Storjohann.

Siste del.

 

Hva blir det så av omvendelsen?

Omvendte seg og syndene ble dem forlatt. Mark. 4, 12

 

Når synderen ikke behøver å kjenne seg syndig, men i høyden kun se sin synd en tilgitt, og bare se sin avmakt, når synderen ikke har noe å gjøre med Guds vrede som gjelder for ham personlig, men bare sin synd. Når denne synd straks forsikres å være tilgitt, før man omvender seg, så er det klart, at omvendelsen for en Nyevangelist må skrumpe inn, og vesentlig kommer til å falle sammen med troen.

Les mer her


«Skremmende holdninger»

Av Per Haakonsen.

 

Gro Wenske har etter 40 års opphold i Israel, oppsummert sine erfaringer i en kronikk i Dagen 17. november d.å. Hun har trukket den samme konklusjon som faren – Per Faye Hansen – at araberne må ut.

Kronikken er på mange måter å forstå som hennes politiske testamentet. Gjennom 40 år har hun ved selvsyn sett hvorledes forholdet mellom arabere og israelere har utviklet seg.

Les mer her

«De ugudelige skal bli utryddet av landet»

(Ord. 2, 22)

Av Gro Faye-Hansen Wenske

 

Min far, Per Faye-Hansen ble ofte beskyldt for å være for radikal. For over 30 år siden sa han (han har nå vært død i over 20 år) at «araberne må ut av Israel. De vil ikke slutte med å drepe jøder før de ser sitt eget blod flyte.»

Disse uttalelser synes harde og uforsonlige, men ettersom årene går tror jeg virkelig han hadde rett. Rett også fordi han begrunnet sine påstander på Bibelens ord.

Les mer her


HVA ER POLITIETS OPPGAVE?

 

Det går en kvinne rundt i Bergen by mellom de narkomane. Hun ser det som sin oppgave å hjelpe de tyngst rusavhengige – særlig dem som har tatt overdoser og står i fare for å dø. Hun går med en sprayflaske i lommen med et stoff som gir de sterkt rusede akutt hjelp inntil helsepersonell kommer og tar over.

 

Kvinnen uttalte for en tid tilbake på lokalradioen at politiet burde være utstyrt med slike sprayflasker for å kunne hjelpe i nødssituasjoner.

Les mer her

Epistelen på 1. juledag

Kort utdrag fra Luthers Postille.

Heb. 1, 1 – 12.

 

Som han har satt til arving over alle ting. (v. 2). Dette er etter Hans menneskelige natur. For vi må tro at Kristus er over alle ting, ikke bare etter sin guddom, men også etter sin manndom. Således er alle skapninger underkastet og underdanig under mennesket Kristus. Han skaper alle ting som Gud. Men som et menneske skaper Han ikke noe. Likevel er alle ting underdanige under ham, som David sier i Sal. 8, 7: Du har alle ting under dine føtter osv.

 

Således er Kristus vår Gud og Herre. Som Gud skaper Han oss. Som vår Herre tjener Han oss. I denne epistel vil apostelen tale om Ham som sann Gud og Herre over alle ting. For selv om de to naturer er forskjellige, så er det likevel bare én person. Hva Kristus har gjort og lidd, det har således også Gud sannelig gjort og lidd, selv om det bare er gått ut over den ene natur. –

 

Da Han ved seg selv hadde gjort renselse for våre synder. – Det er ikke nok med det, men det står videre: Ved seg selv. Den som tror på Ham, tror at Han har gjort dette for oss, i ham bor Kristus ved og på grunn av denne tro. Han renser ham daglig ved sin egen gjerning, så at ikke noe kan hjelpe eller virke til syndens renselse uten Kristus selv. Men Han er ikke selv i oss eller utfører denne renselse ved seg selv, men alene i og ved troen.

Det må således være visst og sant at syndens renselse er troen. Og den som tror at Kristus renser ham fra hans synder, han er sannelig renset ved den samme tro, og ikke på noen annen måte. Derfor sier apostelen Peter, Ap. Gj. 15, 9: Han renser deres hjerter ved troen.

 

Når nå denne tro først er til stede og denne renselse er skjedd ved Kristus, da la oss gjøre gode gjerninger og hate og angre våre synder. Da er gjerningene gode. Men adskilt fra troen er de ikke til noen nytte, og forårsaker bare falsk tillit og fortrøstning. For synden er en stor ting, og dens renselse koster så meget at alene Kristus – som her blir æret og priset for en slik høy person – må rense den ved seg selv. Hva skulle vel vi med våre fattige og ugudelige gjerninger kunne utrette i en så stor sak?

(Les gjerne hele prekenen i sammenheng om du har denne Postille! Red. anm.)   

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net