Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 6

November / DESEMBER 2022

79. ÅRG.

Evangeliet på Kristi fødselsdag

Luk. 2. kp. fra 1. til 14. vers

 

  Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives (i manntall). Denne innskrivning var den første som fant sted, da Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef gikk opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede hustru, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden at hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom for dem i herberget.

  Og det var hyrder i den samme egn, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, Herrens engel sto over dem, og Herrens klarhet lyste om dem, og de fryktet meget. Og engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket: Eder er i dag en Frelser født som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskares mangfoldighet, som lovet Gud og sa! Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, (og) i mennesker hans velbehag! Luk. 2, 1 - 14.

Les mer her.

Julen i den store sammenhengen:

JESUS, JUL, PÅSKE, PINSE, HIMMEL ELLER HELVETE

Andre del.  (Del 1 sto Jan/Feb. nr.)

 

Spørsmålet som du og jeg må stille oss selv i dag er om vi er på veien til himmelen eller om vi er på veien til helvete. Jesus minner oss ofte om dette. Hør f.eks. hva han sier i Matt 7,13-14: «Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.»

                                                       Les mer her


Haugianismens Tid,

1796 til 1850

 Fra Heggtveits Kirkehistorie, del 49.

 

Om ham og hans hus skriver Prost M. Wefring: «Trond Torvigen og hans eldre broder var begge blitt vakte til liv i Gud i deres fedrehjem ved omreisende legpredikanter, og de kom senere i personlig berøring med Hauge.

Les mer her


Brev fra en venn. Nr. 2.

Vassnes den 21/12-51.

 

Kjære broder i Herren!

 

Guds rike nåde og fred, er du og alle dine til-ønsket i Jesu vår Frelsers navn amen. Hjertelig takk for brevet som jeg har mottatt fra deg. Det var meget kjært for meg. Og vil nå forsøket å sende noen linjer tilbake..

Les mer her

 

Boten

Av Matheus Holte, del 3.

 

Den levende tro er en avglans av Kristus. Derfor sier Pontoppidan i sin bok "Troens Speil": «Troen i omfattende betydning er gudsbildes gjenopprettelse i menneskehjertet».

Da nå dette er sant, må vi ikke undre oss over at Satan til alle tider har angrepet Skriftens lære om Troen. Magister Chr. Scriver sier: «Det er ingen ting som menneskene har fart så vill i som i læren om troen», Og Pontoppidan sier i sin bok «COLLEGIUM PASTORALE PRAKTICUM» farligste av alle villfarelser er den som lemlester og forvirrer den saliggjørende orden, prediker en død tro, og gjør Kristi legeme (menigheten) til et dødt og stinkende åtsel».

Les mer her


Herredømme lå på hans skuldre

Epistelen på Kristi fødselsdag.

Heb. 1, 1 - 5.

 

Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen; som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden, han som er herlighetens avglans og hans vesens rette billede og bærer alle ting ved sitt kraftige ord, da han ved  seg selv hadde gjort renselse for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye, og han er blitt så meget større enn englene som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvilken engel sa han noen tid: Du er min sønn, jeg har født deg i dag?

Les mer her

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net