Beskrivelse: logo

 

NR. 7 / 8

Juli / August 2005

62. ÅRG.

Gråter Jesus over Norge?

 

            Vi leser i det herlige Evangeliet som Hans N. Hauge har utlagt her i dette blad, at Jesus gråt over Jerusalem. Det er derfor grunn til å spørre om Han også gjør det over Norge? Nå er det slik at i Himmelen er det ikke sorg eller gråt, Joh. Åp. 22, så vi må forstå spørsmålet slik at om Jesus var her på jord i menneskelig skikkelse, hadde han da grått over Norge? Ja, utvilsomt, og grunnen ville vel være at Norge har hatt sin besøkelsestid, men dessverre så har vi tapt den, misbrukt den og forkastet den!

Les mer her.

Georg Spalatins levnetsbeskrivelse

 

Fra boken Den Lutherske Kirkes REFORMATORER

Av. J. Belsheim.

Del. 1.

 

            Georg Spalatin, hoffprest hos Kurfyrst Fredrik den vise i Sachsen, mellommannen mellom teologene og Fyrstene på reformasjonstiden, var født den 16. februar 1482 (andre mener den 17. januar 1484) (om lag samme tid som Luther, red. anm.) i Spalt i det nåværende landområde Mellomfranken, i kongerike Bayern. Hans egentlige navn var Georg Burchard. Men etter de lærdes skikk på den tid kalte han seg etter sin fødeby Spalt, Spalatinus eller Spalatin.

Les mer her


Det første sendebrev

 

Til Dr. Wolfgang Frantzius,

Professor theol. I Wittenberg.

 

Velærverdige, høystærede og høylærde Herr Doktor, gunstige, høyst elskede Herre og dyrebare venn! At eders velærverdighet beviser meg dette vennskap og velvillig gjør meg kjent med de bakvaskelser, som ondskapsfullt er utspredd i Danzig mot mine bøker om Den Sanne Kristendom.

Les brevet her

Kristi hellige lidelse

 

Fra boken: Vitnesbyrd av den unge Luther

Tredje og siste del.

 

            For det trettende: Men her kaster du all din synd fra deg og over på Kristus, når du fast og sikkert tror at Hans sår og lidelser er dine synder, og at Han bærer dem og betaler for dem. Som Esaias sier, 53, 6: Gud har lagt all vår synd på ham. Og Peter i 1 Pet. 2, 24: Han har båret våre synder på sitt legeme, på korsets tre. Paulus i 2 Kor. 5, 21: Gud har gjort ham til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. 

Les mer her


Evangeliet på 10. søndag etter trefoldighet

 

Fra Hans Nielsen Hauges postille

Luk. 19, 41 – 48.

 

            Og da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: Om du dog også visste på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne. Derfor skal de dager komme over deg da dine fiender skal kaste en voll opp omkring deg og inneslutte deg og trenge deg fra alle kanter, og jevne deg med jorden, og dine barn i deg, og ikke la sten (være tilbake) på sten i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.

Les mer her

Gudfryktige barns bønn for sine foreldre

 

Fra Johan Arndts: Paradis Urtegård.

 

Akk, nådige, barmhjertige Gud, kjære  Fader, du som er den rette Fader over alt, hva barn heter i Himmelen og på jorden! Jeg takker deg hjertelig fordi du har skjenket meg mine foreldre, far og mor, og hittil forunt dem sunnhet og velstand. Deg være lov, ære og takk for denne din store velgjerning! Jeg ber deg, at du av nåde vil tilgi meg min ulydighet, som jeg ofte har forsyndet meg med imot mine kjære foreldre, og avvend den straff fra meg, som du i det fjerde Bud truer med.

Gi meg derimot et lydig og takknemlig hjertelag imot dem, så at jeg ærer, frykter og elsker dem, gleder dem med min lydighet og din guddommelige frykt, - at jeg i dem erkjenner Guds orden og tålmodig mottar deres faderlige, velmente refselser.

Lær meg også å tenke over, hvor mye smerte jeg har kostet min mor, og med hvor stor møye og arbeid hun har oppdradd meg. La meg til gjengjeld ære henne med lydighet, kjærlighet, ydmykhet og frykt i Ord og gjerning, så at jeg ikke må arve  forbannelse, men velsignelse og et langt liv. La min Herres Jesu Kristi lydighets eksempel alltid stå for mine øyner, Han, som var sin Fader lydig inntil døden, ja inntil døden på korset.

Gi meg Isaks lydighet, Jakobs frykt, Josefs tuktighet, den unge Tobiases gudfryktighet, og gi mine foreldre Abrahams tro, Isaks velsignelse, Jakobs beskjermelse, Josefs lykke og den gamle Tobiasses barmhjertighet. La dem bli gamle i et stille og rolig levnet, i fred og enighet. Lett deres kors og hjelp dem å bære det. Hør deres bønner og velsign deres næring. Bevar dem fra alt ondt til legem og sjel, og når deres tid er kommet, så la dem slumre inn søtt og rolig, og ta dem til deg i det evige fedreland, ved Jesus Kristus.

Amen.

 

Beskrivelse: BD21315_

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net