Beskrivelse: logo

 

NR. 11 / 12

November / Desember 2006

63. ÅRG.

Syng Herren en ny sang!

For han har gjort underlige ting. Sal. 98, 1.

 

En lovsang til Guds ære for Julens under!

Sal. 148:

 

Halleluja! Lov Herren fra himlene, lov ham i det høye! Lov ham, alle hans engler, lov ham, all hans hærskare! Lov ham, sol og måne, lov ham, alle I lysende stjerner! Lov ham, I himlenes himler og I vann som er ovenover himlene! De skal love Herrens navn; for da han, han bød det, ble de skapt, og han gjorde dem fast alltid og evinnelig! Han ga dem en skikk, og den skal de ikke overskride. Lov Herren fra jorden, I store sjødyr og alle avgrunner, ild og hagl, sne og damp, stormvind, som setter hans ord i verk, I berg og alle sedrer, I ville dyr og alt fe, krypdyr og vingede fugler, I jordens konger og alle folk, fyrster og alle jordens dommere, unge menn og jomfruer, I gamle sammen med de unge! De skal love Herrens navn: for hans navn er alene opphøyd, hans majestet er over jorden og himmelen, og han har opphøyd et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine hellige, for Israels barn, det folk som er ham nær. Halleluja!

 

Les mer her.

Det evige livs visshet

Fra Scrivers ”Sjeleskatt” 5. bok

7. del.

 

            La oss imidlertid fremdeles søke forsikringer i det gamle Testamente om det evige liv! I Jobs bok lyser som en stjerne av første størrelse hans utsagn: Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, han som jeg skal skue, meg til gode, han som mine øyne skal se og ikke noen fremmed – mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel.

Kp. 19, 25 – 27.

Les mer her


Andre søndag i advent

Epistel. Rom. 15, 4 - 9

Fra Hans N. Hauges postille

 

For hva som helst som før er skrevet, er forut skrevet oss til lærdom, for at vi skulle ha håp ved tålmodigheten og skriftens trøst. Men tålmodighetens og trøstens Gud gi eder å ha ett sinn innbyrdes etter Kristus Jesus, så I endrektig, med én munn, kan prise Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader! Derfor ta (eder) av hverandre, likesom Kristus har tatt seg av oss til Guds ære! For jeg sier at Jesus Kristus er blitt omskjærelsens tjener for Guds sannhets skyld, for å stadfeste forjettelsene til fedrene; men at hedningene skal lov Gud for barmhjertighet, likesom skrevet er: Derfor vil jeg bekjenne deg blant hedningene og lovsynge ditt navn.

 

Les mer her

ISRAELS LAND

Fra bladet ”For menigheten”.

Av Stein Henriksen.

Siste del. Forts. fra juli / august nr.

 

Beskrivelse: israel

Nå begynte en lang smertenes vei for det jødiske folk i verden under stadig forfølgelse både fra kristenheten, Islam og andre religioner og ideologiers side. Forfølgelsene dannet et foreløpig høydepunkt ved nasjonalsosialistenes grusomme mord på 6 mill. jøder under Den andre verdenskrig. Men mye hadde gått forut både fra Den katolske kirkes side ved Inkvisisjonen, Islam og den ortodokse kirke, særlig i Russland, men også andre steder. – I alt dette har Herren virket med sin tukt, men også med sin nådige bevarelse. Og hele tiden har lengselen og håpet vært der om engang å få vende hjem til Israels land.

Les mer her


Menneskets to deler

Fra Småstudier  av N. P. Wetterlund

 

            Menneskene er korskløvt. Fristerens første attentat er det horisontale snittet. Han begynner med et spørsmål, som Eva besvarte gjennom korrekt å sitere det guddommelige forbud ”utenat”. Sannheten ble forflyttet til hode. Teorien er klar. Men hjertet dras til treet. Så skilles hode og hjerte, vite og være. Dette er menneskelighetens grunnsår.

Les mer her


 

Bønn om lydighet for unge og gamle

Fra Paradis Urtegård av J. Arndt

 

Akk, Herre Jesus Kristus, du, din Faders lydige barn, som var din himmelske Fader lydig inntil døden, ja inntil døden på korset og helt oppofret Ham din vilje, som fullkomment elsket Ham og var hjertelig fortrolig med Ham, fryktet Ham barnlig og etterlot oss et lydighets eksempel. Jeg bekjenner og beklager for deg mitt hjertes ulydighet og min viljes gjenstridighet imot Gud, min himmelske Fader, og imot alle dem som du har gitt meg til foresatte. Jeg ber deg, at du for din fullkomne lydighets skyld, som du har forsonet din himmelske Fader ved og oppfylt hele Loven for meg, vil være meg nådig, lege og tildekke min ulydighet og avvende den straff fra meg, som du truer med, nemlig at det ikke skal gå de ulydige vel, og de skal ikke leve lenge på jorden. Jeg ber deg derfor: gi meg et slikt lydig hjerte, at jeg hjertelig begjærer i alle ting å fullføre din hellige vilje, ikke min egen vilje, men i sann lydighet å etterleve ditt Ord, ditt hellige Evangelium og alle dine Bud, at jeg også i kors og lidelse må være deg lydig og ikke knurre  imot din vilje, samt at jeg i tillegg må ha ditt Ord kjærere enn mitt legeme og liv. Gi meg også at jeg må erkjenne alle dem, som er satt over meg, for å være beskikket av deg, som du ved ditt faderlige forsyn har beskikket, så at vi skal være og leve under dem, idet du vil regjere oss ved dem. Gi at jeg må elske og ære dem av hjertet, i Ord og gjerninger og med tålmodighet, som din guddommelige Majestets tjenere, og det alt sammen for din skyld, - at jeg også må holde dem deres feil og brøst til gode, tildekke og unnskylde dem, - at jeg av dem villig tåler og med tålmodighet mottar deres straff og formaning, som de på sitt embetes vegne tildeler meg, - at jeg i ydmykhet lar min vilje og min dom være dem underkastet, ikke forakte deres råd, ikke nedvurderer deres gaver, men etter din vilje i lydighet og saktmodighet trolig og enfoldig, ydmykt og glad utfører alt, hva der kan tjene til ditt hellige navns lov, ære og pris og til min nestes gagn og nytte, og at jeg også kan forrette alt i en sann tro og i en sann Gudsfrykt, så at jeg ikke av frykt for mennesker eller for å vinne deres gunst, skal gjøre noe imot din vilje og lydighet, men lære å adlyde deg mer enn menneskene, så at likesom du ved din lydighet  har æret og prist din kjære Fader, også jeg ved min lydighet, etter ditt Ord, i alle mine gjerninger må love, ære og prise deg til like  med Faderen og Den Hellig Ånd i all evighet. Amen.

 

 

Beskrivelse: BD21315_

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net