Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 3/4

Mars / April 2011

68. ÅRG.

Evangeliet på 1. påskedag

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Mark. 16, 1 – 7.

 

Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende urter for å gå og salve ham. Og meget tidelig på den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk opp. Og de sa til hverandre: Hvem skal velte stenen fra døren til graven for oss? Og da de så opp, ble de var at stenen var veltet bort; for den var meget stor. Og de gikk inn i graven og så en ung mann sitte på den høyre side, kledd i en hvit, sid kledning; og de ble forferdet. Men han sa til dem: Forferdes ikke! I leter etter Jesus fra Nasaret, han som ble korsfestet. Han er oppstanden, han er ikke her; se, der er stedet hvor de la ham! Men gå bort og si til hans disipler og til Peter at han går foran eder til Galilea; der skal I se ham, slik som han har sagt eder.

 Les mer her.

Sirkulære fra Kirken i Smyrna om Polykarps martyrdød

 

Siste del.

 

Men da den onde som er nidkjær mot de rettferdiges slekt og misunner og motstår dem, så både storheten i Polykarps martyrium og hans fra først av ubesmittede vandel og han selv kranset med uforkrenkelighetens krone og i besittelse av en ubeskrivelig kamppris, anstrengte han seg for at vi ikke engang skulle ta bort hans levninger, selv om mange ønsket å gjøre dette og å få del i hans hellige legeme. Han innskjøt altså Niketes, Herodes’s far og Altes bror, å søke Prokonsulen om ikke å utlevere hans legeme, ”for at de”, sa han, ”ikke skulle la den korsfestede fare og begynne å tilbe denne.”

Les mer her


Hans Nielsen Hauges reiser

 

Del 14.

 

Stiftamtmann Cederfeldt i Kristiansand melder og uttrykker seg slik: ”Likesom Hauge aldeles ikke har vist seg fra noen umoralsk eller oppsetsig side i dette Stift, således har de av hans tilhengere, som her i Stiftet er etablerte, for største delen oppført seg som utmerkede, strevsomme, arbeidsomme og lydige borgere i å etterkomme øvrighetens befalinger osv.

Les mer her

Til prester og lærere

 

Av Madam Guion.

 

Hvis alle som arbeidet for sjelers omvendelse, straks ville føre dem inn i et bønneliv og dermed til et indre liv og gjøre det til hovedmål å vinne og råde over hjertet, ville det sikkert følge utallige så vel som vedvarende omvendelser. På den motsatte side, vil bare få og flyktige frukter komme med det arbeidet, som er begrenset til det ytre, som å pålegge den omvendte med en mengde forskrifter for ytre handlinger, i stedet for å overlate sjelen til Kristus ved å bringe hjertet til å beskjeftige seg med Ham.

 Les mer her


De tolv ganger tolv tusen beseglede

og deres tolv kjennetegn

 

Åp. 7. kp; 14, 1 – 5; 15, 2

Av. N. P. Wetterlund.

 

Del 2.

 

Neste kjennetegn heter

5. Sol og glohete.

 

Det står i Åp. 16, 8 – 9, at en av de engler som skulle utgyte Guds vredes sju skåler, utgjøt den sin skål over solen, ”og det ble gitt den å brenne menneskene med ild; og menneskene brente i stor hete, og de spottet Guds navn.” Det er selve solen, den hellige og rettferdige Gud, som her har blitt til en fortærende ild, når Hans rettferdighets vrede begynner å brenne.

Les mer her

Mørker hviler over jorden

 

            Mel: Min Jesus mitt livs livsaligste brønn.

            Se mørket det skjuler all jorden nu hel.

            Og høsten seg nærmer da hver får sin del.

            Som Noa ei hørtes, som Lot jo bortførtes

            Fra hopen, så er nu tidernes art.

            Der spottes, fornektes, nu all åpenbart.

 

            Se lærde i spissen her foran nu går

            De unge forføres fra skolenes år

            De nekter vår Herre som Gud kunne være

            O Herre forbarm deg dog over enhver

            Akk, flytt ikke lyset, jeg beder især!

 

            Som skriftlærde fordum Messias ei fant,

            Uaktet vår Herre dem satt midt iblant.

            Så blinde de er dog nu også dessverre.

            Fornuftens gudinne hun setter seg ned,

            Vil ikke tro annet enn blotte begrep.

 

            De stakkars studenter nu opplæres skal,

            For siden å være blant hyrdenes tall

            Hva kan vi forvente av de de uomvendte

            De kan ikke føde og vokte Guds hjord

            Men sjelene drepe, akk – fryktelig mord!

 

            Her driver så mange med strømmen av sted

            I blindhet de følger, enskjønt de ei vet

            Hva Bibelen sier, i den de ei kikker

            De lever for dagen, og metter sitt kjød

            Fornekter vår Herre, Hans blod og Hans død.

 

            Den tid var dog ille da Luther fremkom,

            Ja, synd og villfarelse var det i flom.

            Men ei som for tiden, da stor eller liten

            I frekkhet og spott synes vandre her frem,

            O – Gud – kan omvendelse ennu gis dem?

 

            Ei heller da Hauge fremstod var det så

            I overtro mange med prestene lå

            Som Linderot spået, slik har det og gået,

            Forførelses floder de går over land

            Og vantroen vokser hos kvinne og mann.

 

            De hørendes antall de blir nu så få

            Og Guds Ord foraktes av store og små.

            De gamle bortfaller, og de unge av alder,

            Ei ulykke skrekker, men sikker man er!

            Betenk det nu venner, at enden er nær.

 

            Den sannhet vil tale, han aktes nok ei

            I ørkenen tale omvendelsens vei

            Den eldgamle vare, man bort lader fare,

            Utvelger i hope som ørene klør

            Og lever så sikker, helt inntil man dør.

 

            Og djevelens vrede, den er nu så stor.

            Han fange vil alle om mulig på jord.

            O – levende Klippe, min Jesus ei slippe

            De lam og de får du har ført på din sti,

            Redd dem og la dem i Ordet forbli.

 

                                                          Fra min første tid

                                                          Arthur Fjellheim.        

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net