Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 5

September / Oktober 2013

70. ÅRG.

Epistelen på Alle Helgens dag

Fra Hans Nielsen Hauges Postille

Joh. Åp. 7, 1 – 12.

 

            Deretter så jeg fire engler, som sto på jordens fire hjørner og holdt jordens fire vinder, for at det ikke skulle blåse noen vind over jorden eller over havet eller over noe tre. Og jeg så en annen engel, som steg opp fra solens oppgang og hadde den levende Guds segl; og han ropte med høy røst til de fire engler som det var gitt å skade jorden og havet og sa: Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har fått beseglet vår Guds tjenere i deres panner! Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet: hundre og fire og førti tusen beseglede av alle Israels barns stammer: av Juda stamme tolv tusen beseglede, av Rubens stamme tolv tusen, av Gads stamme tolv tusen, av Asers stamme tolv tusen, av Naftali stamme tolv tusen, av Manasse stamme tolv tusen, av Simeons stamme tolv tusen, av Levi stamme tolv tusen, av Issakars stamme tolv tusen, av Sebulons stamme tolv tusen, av Josefs stamme tolv tusen, av Benjamins stamme tolv tusen beseglede. Deretter så jeg, og se, en stor skare som ingen kunne telle, av alle hedninger og stammer og folk og tungemål, som sto for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender; og de ropte med høy røst og sa: Saliggjørelsen tilhører vår Gud, ham som sitter på tronen, og Lammet. Og alle englene sto omkring tronen og om de eldste og om de fire dyr; og de falt ned for tronen på sitt åsyn og tilba Gud og sa: Amen! Velsignelsen og æren og visdommen og takksigelsen og prisen og makten og styrken, (tilkommer) vår Gud i all evighet! Amen!

 Les mer her.

Nyevangelismen

Av pastor Storjohan.

Del. 10.

 

Før enn jeg omtaler hovedstedet for Nyevangelismen 2. Kor. 5, 19, skal jeg anføre en rekke av de steder i Evangeliene og Ap. Gj. Som her kommer i betraktning og som enhver, ved å gå gjennom dem, kan forvisse seg om, lærer, at troen over alt er betingelsen fra Guds side for syndernes forlatelse.

Les mer her

 


Abrahamspakten for jødene skal knekkes

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Igjen og igjen angriper de hedenske kreftene – særlig på venstresida – jødenes omskjærelse av guttebarn på den åttende dag. Norge driver på med kravet, og nå er et samlet EU i gang med et felles krav mot jødenes omskjærelsespraksis. Omskjærelsen av guttebarna på den åttende dagen er selve Pakten mellom jødefolket og Gud.

Les mer her

 

VEILEDNING TIL ET LIV I GUDSFRYKT

DEL TRE – OM DINE GJERNINGER

 

1.      Gjør aldri noe ondt, selv om du har makt til å gjøre det. Gjør ikke noe i det skjulte som du vil være skamfull over å gjøre i andres påsyn. Husk Josef: Selv om intet menneske ser det, ser Gud alle ting, og din samvittighet vil vitne imot deg. Derfor fly all synd, ikke bar de åpenbare, men også de skjulte synder. For Gud som er rettferdig, vil bringe alle dine skjulte synder frem i lyset og holde dem frem for deg, hvis du nøler med å gjøre bot (1 Kor.4,5, Salme 50,21).

 Les mer her


Åpent brev til Norges utenriksminister, Espen Barth Eide

Fra David Wilder

Hebron, 27. August 2013

 

Du overrasket meg i går kveld.  Jeg ventet virkelig ikke å se deg her i Hebron, særlig etter et to timers samvær jeg hadde dagen før med TIPH-staben din.  Etter en vellykket og interessant tur sammen med dem til Tel Hebron, til Hebron museum, den gamle synagogen og endog et besøk i hjemmet mitt, ville jeg kanskje ventet at de ville vært høflige nok til å informere meg om ditt forestående besøk i byen vår.  Det gjorde de altså ikke.

 Les mer her

Ekteskap

Ikke homseskap!

Siste del.

 

Fri ekteskapsinngåelse

 

En vei ut av denne floken, som vi nå er kommet opp i pga. statsmaktens opprør mot Gud og hans bud, kan være å etablere en kirkelig vigselspraksis som svarer til den ordning som gjaldt før 1580 tallet. En ekteskapsinngåelse fri fra statens innblanding.

Historisk sett er det av relativt ny dato at staten blander seg opp i ekteskapsinngåelsen. Kongemakten tok vigselsmonopol i Danmark/Norge så sent som i 1582 i Danmark og i 1589 i Norge. Før den tid var ekteskapsinngåelse noe som primært lå inn under familiens myndighetsområde. Heller ikke kirken spilte noen nødvendig rolle i ekteskapsinngåelsen. Men selvsagt ble kirken ofte koblet inn for å velsigne allerede inngåtte ekteskap.

  At evangelisk-luthersk teologi alltid har hevdet at ekteskapsinngåelsen egentlig hører til det verdslige regimentet, betyr ikke at det er statens ansvar, men derimot familiens ansvar å ordne med ekteskapsinngåelser.

Det er ikke noe som i historisk, heller ikke i teologisk forstand, tvinger oss til å la staten definere den offentlige ekteskapsinngåelsen. Hvorfor skal ikke den kristne kirke selv kunne definere hva som ligger i begrepet «offentlig», når man taler om en «offentlig» pakts inngåelse? Og dermed også hva som er tilstrekkelig for denne pakts inngåelse.

 

Eiendom, arv og barn

Det som må ivaretas når vi nå går utenom statens homseskap («det nye ekteskapet»), er nettopp å sørge for pakts inngåelsens offentlige karakter. Dette kan skje ved at minst ett av disse to vilkårene oppfylles:

1.             I familien: Brud og brudgom signerer i vitners nærvær (2 – 3 vitner fra hver familie) en samlivsavtale, en ektepakt. Denne regulerer de juridiske, økonomiske og arverettslige sider ved samlivet. Og registreres offentlig som en sivilrettslig kontrakt.

2.             I kirken: Brudefolkene kan også offentlig avlegge sitt ekteskapsløfte under en kirkelig vigsels-seremoni. Signeringen av ektepakten kan da like gjerne skje like før, under eller like etter vigselshandlingen.

Forskjell på samboerskap og ekteskap?

En slik måte å gjøre det på, som eksilkirken her foreslår, vil ikke utviske skillet mellom ekteskap og de så kalte «papirløse ekteskapene» (også kalt: «samboerskap»), fordi vi på denne måten nettopp ivaretar offentlighetskriteriet som er så grunnleggende for hva som konstituerer et ekteskap, dvs. som gjør ekteskapet til ekteskap.

Fritt inngåtte ekteskap vil i statlige registre mest sannsynlig bli oppført som «samboere». Det spiller i teologisk forstand liten eller ingen rolle ettersom de bibelske vilkår for vigsel og ekteskap vil være oppfylt. Og all den tid vi frakjenner staten både rett og evne til å definere ekteskapet sant og rett, vil statens definisjon av hva som er samboerskap også være irrelevant. Men vi får håpe at myndighetene snart vil ta til vett og registrere fritt inngåtte ekteskap som ekteskap … ekte ekteskap.

Vi vil forsøke å utarbeide forslag til følgende tre nødvendige dokumenter ved en fri ekteskapsinngåelse: 1. Forslag til gjensidig testamente. 2. Forslag til ektepakt. 3. Forslag til liturgi.

                                                                                                      Ludvig Nessa.  

 

Vekkelse og omvendelse!

Ved Arthur Fjellheim.

 

Apostel Gj. 3, 19: Derfor fatt et annet sinn og vend om, for at eders synder kan bli utslettet, så vederkvegelsens tider må komme fra Herrens åsyn.

Rom. 9, 16: Derfor står det ikke til den som vil, men til Gud, som gjør miskunnhet.

1 Joh. 2, 15: Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, er Faderens kjærlighet ikke i ham.

Rom. 3, 31: Avskaffer vi da loven ved troen? Det være langt fra! Men vi stadfester loven.

Rom. 3, 19 - 20: Men vi vet at hva som helst loven sier, sier den til dem som er under loven, for at hver munn skal tilstoppes og hele verden skal være skyldig for Guds dom. Derfor kan intet kjød bli rettferdiggjort for hans åsyn ved lovens gjerninger; for ved loven kommer syndens erkjennelse.

Hebreerne 13, 7: Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! Betrakt utgangen av deres ferd og etterfølg deres tro!

Om troens stadfestelse les Hebreerbrevet 11. Kp.

Jeremias 31, 33: Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vi gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

                                                                             (Skrevet omkring 1945)

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net