Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 5

SEPTEMBER/OKTOBER 2015

72. ÅRG.

Evangeliet på 21. søndag etter trefoldighet

Fra Hans N. Hauges Postille

Joh. 4, 46 – 53.

 

Og det var i Kapernaum en kongelig (embetsmann), hvis sønn lå syk. Da han hørte at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han til ham og ba ham at han ville komme ned og helbrede hans sønn; for han var nær ved å dø. Da sa Jesus til ham: Dersom I ikke får se tegn og undergjerninger, vil I ikke tro. Den kongelige (embetsmann) sa til ham: Herre, kom ned før mitt barn dør! Jesus sier til ham: Gå bort, din sønn lever! Og mennesket trodde det ord Jesus sa til ham og gikk bort. Men idet han gikk ned, møtte hans tjenere ham og fortalte og sa: Ditt barn lever. Han spurte dem da om den time det var blitt bedre med ham; og de sa til ham: I går ved den syvende time forlot feberen ham. Faren forstod da at det var skjedd i den samme time da Jesus hadde sagt til ham: Din sønn lever; og han trodde selv og hele hans hus.

 Les mer her.

Det besatte Danmark

Fra Dansk Herold Internasjonal

Del 1.

 

Vi opplever en situasjon, der er langt mere alvorlig end invasjonstiden i førtiårene. Vårt land er besatt av satans onde makter, og en nedbrytende ånd er i lærd med at tilintetgjøre os som nasjon.

Danmark er ikke lengere på vei til et moralsk for fall, men landet befinner seg i historiens mest kritiske situason. Den lovgivende forsamling blir forelagt lov- endringer, som strider mot et kristent lands grunnprinsipper, endringer, som ikke bare legaliserer
synd, men er en direkte hån mot de guddommelige lover, som engang er gitt oss, for å hindre menneskehetens moralske tilintetgjørelse.

Les mer her


NYEVANGELISMEN

 

Fra Elling Eielsen og den evangelisk Lutherske kirke i Amerika.

 

Svært alvorlige, vanskelige og farlige tider ventet nå broderskapet.  Ganske straks etter Eielsen kom tilbake fra Norge fikk Gudmund Strand gå til hvile omkring 70 år gammel. Kort før sin død uttalte han en høyst merkelig forutsigelse om hva som snart ville komme over broderskapet. Om dette skrev pastor M. I. Langeteig i brev til forfatteren den 7. Mars 1904 følgende:

            "For over 40 år siden besøkte jeg og en med troende broder, en gammel og i Herrens vei vel bevandret venn og broder i Herren. Vi stoppet natten over hos ham og ble meget vederkveget av den salvelsens ånd, han var besjelet av.

 Les mer her


Elling Eielsen var den første

 

Av professor M. O. Norlid. Fra Den kristelige Lægmand.

Del 3.

 

Eielsen var den første legpredikant som viet hele sin tid til legmannsvirksomheten. I Norge hadde han som sagt, vært i travel virksomhet som vekkelsespredikant. Liksom Hauge, men mer ildfull og pågående. Og, som sagt, da han kom hit holdt han seg først til det norske settlement ved Fox River. Men det var ikke lenge før han begynte sitt gamle reiseliv. Fra settlement til settlement vandret han, på uåpnede veier, ofte uten tak over hode om natten, alltid oppsøkte han nykommere for å bringe dem livets Ord.

Les mer her

Det gamle og den nye kors

Av A. W. Tozer

Helt uanmeldt og for det meste ubemerket har det kommet et nytt kors inn i de vanlige evangeliske kretser i moderne tid. Det er som det gamle korset å se til, men annerledes: likheten er overfladisk, forskjellene er fundamentale. Fra dette nye korset har det sprunget ut en ny filosofi for det kristne livet, og fra den nye filosofien, har en ny evangelisk metode kommet frem, en ny møteform og en ny preken form. Denne nye forkynnelse benytter samme språk som den gamle, men innholdet er ikke det samme, og dens vekt ikke som før.

Les mer her


 

 


Haugianismens tid

 

Fra Heggtveits kirkehistorie.

Del 7.

 

«Min bror (Lensmann Ole Nielsen) advarte meg, at jeg særlig ikke måtte straffe noen av de lærde. For da ville de forfølge meg for dette. Jeg svarte at jeg var beredt til å lide. Han sa: Det gagner ingen at du blir fengslet, derfor er det bedre at du ikke tar med slikt som bare oppirrer dem imot deg. Dette fant jeg passende, gikk ut og bad til Gud, min beste rådgiver --. I mitt hjerte gjenlød at jeg skulle prøve om det var sannhet det jeg hadde skrevet, så det stemte med Guds Ord, og om jeg kjente det var etter den Ånds vitnesbyrd som gjenfødte meg. Da jeg nå ikke fant noe annet så lot jeg dette skrift bli uforandret».

Les mer her

Guds fulle rustning!

Epistelen på 21. søndag etter Trefoldighet.

Ef. 6, 10 – 17.

 

For øvrig mine brødre, bli sterke i Herren og i hans veldes kraft! Ifør eder Guds fulle rustning, så I kan holde stand mot djevelens listige angrep! For vi har ikke kamp mot kjød og blod, men mot fyrstedømmer og makter, mot verdens herrer i denne verdens mørke, mot ondskapens ånder under himmelen. Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå etter å ha fullført alt. Så stå da med sannhet spent som belte om eders lender, og iført rettferdighetens panser, og ombundne på føttene med ferdighet i fredens evangelium, så I fremfor alle ting tar imot troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes gloende piler, og ta saliggjørelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

 

Skal vi gjøre djevelen verden og kjødet motstand på den onde dag så må vi ikle oss Guds fulle rustning. Vi leser i 1 Sam. 17 om David da han skulle gå imot kjempen Goliat, at Kong Saul gav han en kobberhjelm og en brynje om han skulle ha til vern, men David kunne ikke gå med disse på seg så han la dem av og gikk i Herrens navn med sin stav og slynge i hånden og gikk av sted med sin hyrdeveske. I et bekkefar fant han 5 glatte steiner som han la i sin hyrdeveske.

Det er ofte slik med oss at vi blir pådyttet åndelige våpen som ikke er til noen nytte som en Jesu Kristi stridsmann. Da er det godt å ha den levende tro og åndelige tillit til Gud så vi ved Den Hellige Ånd kan velge oss ut de rette åndelige våpen i Herrens krige.

 

David valgte seg ut 5 glatte steiner til sin slynge og Paulus nevner her 5 måter som vi kan verne oss på den onde dag. Til denne rustning hører først og fremst sannhetens belte som hyrdeveske henger i. For går vi ikke frem i sannhet slik som David da hjelper ingen ting, da er vi fortapt i utgangspunktet! Det neste er rettferdighetens panser. For Gud tåler ikke urettferdighet, og sannhet og rettferdighet hører sammen for en Jesu Kristi stridsmann! Så må vi være ombundne på føttene med ferdighet i fredens Evangelium. Noe annet Evangelium finnes ikke og dette Evangelium hører med til sannhet og rettferdighet! Så må vi ha troens skjold så vi kan slukke Djevelens gloende piler. Troens skjold hører med til sannhet, rettferdighet og fredens Evangelium! Til sist må vi ha saliggjørelsens hjelm og Åndens sverd som er Guds Ord. Guds Ord og befaling hører med til sannhet, rettferdighet, ferdighets i fredens Evangelium og troens skjold i denne krig. David felte Goliat med den første stein som er sannhet. For Jesus er sannheten og Livet og ingen kommer til Faderen uten ved Ham. Dette sier David slik: Jeg kommer mot deg Goliat i Herrens, hærskarenes Guds Navn, Han som er Gud for Israels fylkinger – Han som du har hånet. V. 45.

 

Sannheten vil alltid seire! Hadde Adam og Eva holdt seg til sannheten og Guds Ord så hadde ikke syndefallet skjedd. Alle «syndefall» skjer ved det at vi slår av på sannheten og sier: Det kan da ikke være så farlig, bare denne ene gang?

 

Kjære venner vi er nå for vår tids husholdning kommet frem til den onde dag og da er disse Guds åndelige våpen livsnødvendige, vi kan ikke seire ved kunstige «hallelujarop», «pris skje Gud» og oppløftede hender og selvkomponerte «lovsanger» om vi ikke holder oss til sannheten, rettferdigheten, troens skjold, fredens Evangelium og saliggjørelsens hjelm og Åndens sverd som er Guds Ord. Det som du og jeg finner på og frembringer etter kjødet er egentlig bare avgudsdyrkelse, men det som Den Hellige Ånd frembringer er den sanne Gudstjeneste og lovsang, Jesu velsignede navn til ære! Ved dette Guds Ord skal vi seire om vi bruker det slik Den Hellige Ånd befaler!

                                                                                                  Trygve E. Gjerde.     

 

 

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net