Ellipse: 20år på nettBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 1

JANUAR/FEBRUAR 2022

79. ÅRG.

En sann kristen elsker både venner og fiender

Av A. Kreutzberg.

Den kristelige Lægmand

Des.1918.

Dersom noen sier: Jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner; for den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett? 1. Joh. 4, 20

Vi må ikke erkjenne våre venner alene for våre brødre, men også våre fiender, da vi jo alle nedstammer fra det første menneske Adam, og derfor er vi skyldige til å elske alle mennesker, både de, som gjør oss ondt og de, som gjør oss godt. Det det er naturlig, å elske våre venner, men å elske våre fiender, er kristelig. Kjærligheten til våre venner kommer av naturen, men kjærligheten til våre fiender av nåden. Da vi nå alle uten forskjell er brødre, så må vi omhyggelig vokte oss for alt hat, og tenker over i gudsfrykt, så ofte vi blir fristet til vrede og heftighet, hva er apostelen Johannes sier: Hver den som hater sin bror, er en manndraper, og I vet at ingen manndraper har det evige liv i seg. 1. Joh. 3, 15.

Les mer her.

Evangeliet på 2. søndag etter hellige tre konger

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Joh. 2, 1 – 11.

 

  Og på den tredje dag ble det holdt et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Men også Jesus og hans disipler var budne til bryllupet. Og da de manglet vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin. Jesus sa til henne: Kvinne, hva har jeg med deg å gjøre? Min time er ennå ikke kommet. Hans mor sa til tjenerne: Hva han sier eder, det skal I gjøre. Men der var seks vannkar av sten, satt (frem) etter jødenes renselsesskikk, hvert holdt to eller tre anker. Jesus sa til dem: Fyll vannkarene med vann! Og de fylte dem inntil øverste (kant). Og han sa til dem: Øs nå og bær til kjøkemesteren! Og de bar frem. Men da kjøkemesteren smakte vannet som var blitt til vin, og ikke visste hvor det kom fra; - men tjenerne som hadde øst vannet, de visste det, - kalte kjøkemesteren på brudgommen og sa til ham: Hvert menneske setter først den gode vin frem, og når de er blitt drukne, da den ringere; du har gjemt den gode vin inntil nå. Denne begynnelse på (sine) tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet; og hans disipler trodde på ham.

                                                       Les mer her

Haugianismens tid,

1796 – 1850.

Fra Heggtveits kirkehistorie, del 44.

 

Enda mere kjent er godseier og stortingsmann Ole Torgersen Svanøe. Under Grunnloven av 4. november 1814 skrev han selv: «O. Tørjersen Svanø.» Han ble født på gården Helling i Aals prestegjeld i Hallingdal 28. mars 1781 av foreldre Torger Olsen, og hustru Ambjørg Torstensdatter Stave. Han tilhørte en anset, velstående slekt, som fremdeles eier fedrenegården, og ble oppdratt så godt, som skolevesenet og forholdene den gang tillot det.

Les mer her


Julen i den store sammenhengen:

JESUS, JUL, PÅSKE, PINSE, HIMMEL ELLER HELVETE

Av Ivar Kristianslund, del 1.

 

Den som overser fakta-innholdet i de seks nøkkelordene ovenfor, lever farlig! Hvorfor? Fordi Herren, Israels Gud, som ikke lyver, har advart oss i Bibelen, som er Guds ufeilbarlige ord. Vi leser i Apostlenes gjerninger 17,31: ¨For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde.                                         

Les mer her

Hvorfor lette dere etter meg?

Evangeliet på 1. søndag etter hellige tre kongers dag.

Luk. 2, 42 – 52.

 

  Og da han var 12 år gammel, gikk de opp til Jerusalem, som det var skikk i høytiden. Og da de hadde vært der de dager til ende, og de vendte hjem igjen, ble barnet Jesus i Jerusalem, og Josef og hans mor visste det ikke. Men de mente han var i reisefølget, og kom en dags reise frem og lette etter ham blant slektninger og kjenninger. Og da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem og lette etter Ham. Og det skjedde tre dager etter, da fant de ham i tempelet. Der satt han midt iblant lærerne og hørte på dem og spurte dem. Men alle som hørte ham, forundret seg meget over hans forstand og svar. Og da de så ham, ble de forferdet, og hans mor sa til ham: Sønn, hvorfor gjorde du så mot oss? Se, din far og jeg lette etter deg med smerte. Og han sa til dem: Hvorfor lette I etter meg? Visste I ikke at jeg må være i min Faders (gjerninger)? Og de forsto ikke det ord som han talte til dem. Og han gikk ned med dem og kom til Nasaret og føyde seg lydig etter dem. Og hans mor bevarte alle disse ord i sitt hjerte. Og Jesus forfremmedes i visdom og alder og nåde hos Gud og mennesker.

Leter du etter Jesus? Da er du i en lykkelig stilling! Det er ikke mange som leter etter Ham. Men Jesus sier selv: Be, så skal eder gis, let, så skal I finne, bank på, så skal det lukkes opp for eder! Mat. 7, 7. Du spør kanskje: Hvor skal jeg gå hen for å finne Ham? Hvor skal jeg banke på? Du må ikke gå til biskopene i DNK for de fører alle vill og er selv ført vill! Jesus sier: La dem fare! Blinde er blindes veiledere; men når en blind leder en blind, faller de begge i graven. Mat. 15, 14. Dessverre er det ikke så mange prester en kan stole på heller. I dag blir det neppe en bibeltro prest som får prestekall. Ser avisen Dagen skriver at det er 3 bispekandidater som søker jobb! Så galt er det blitt. En biskop skal kalles til biskop, han skal ikke søke jobb! Når så èn av de 3 var en kvinne så blir det dobbelt galt!

Men hvor skal jeg da gå hen for å finne Jesus? Jo, du skal gå til Ham selv som er Ordet, Joh. 1, 1- 2, og der skal du finne Ham, men du må søke Ham av hele ditt hjerte og hele din sjel. 5. Mos. 4, 29. Men Gud må først bøye deg og gjøre deg ringe i egne øyne og da skal alle de som Gud får gjøre dette med: ta sin tilflukt til Herrens navn. Sef. 3, 12.

Hvorfor leter vi da etter Jesus? Svar: Gud har lagt evigheten ned i våre hjerter! Pr. 3, 11. Gud skapte oss med en udødelig sjel, denne sjel gikk Jesus i døden for og Den Hellige Ånd kaller på sjelen fra solens oppgang til dens nedgang, fra vugge til grav. Likesom barnet søker sitt opphav søker sjelen sitt opphav - Gud. Denne søken forpurrer Djevelen, han er en ond ånd som ikke unner Guds skapning noe godt. Derfor tilslører han sjelens søken etter Gud som helt unødvendig, ja som overtro, og er det så, at det finnes en Gud så er Han idel kjærlighet og vil så visst ingen synders død og dom! Men han vokter seg vel for å si det Guds ønske i den forbindelse: men at de omvender seg til livet. Esek. 33, 11.

Det er livet med den Treenige Gud som betyr noe og det vil Djevelen hindre. Klarer han det så har han vunnet kampen om din sjel. Fordi dette er så viktig for ham så allierer han seg med biskoper og teologer. De er ofte lette å fange for de får mange tilhengere om de preker det som klør i ørene. Sår de tvil om det Gud har sagt så høster de tilhengere blant gudsfornektere, «har Gud virkelig sagt?» Er du døpt og konfirmert så er du selvskreven i Himmelen, er deres parole. Jesu ord om kamp og strid for salighets-kronen har ikke mye plass hos dem som lever på løgn i stedet for Han som er sannheten og livet!

                                                                                                         Trygve E. Gjerde


Pilegrimsreisen

Av Halvor T. Aaraas.

Fra Den kristelige Legmand, Des. 1921.

 

Melodi: O tenk når engang samles skal.

O pilegrim på reise her

Igjennom verdens ørk,

Omgitt av farer og besvær

Og tiden ond og mørk! :,:

 

Din tid er blott på denne sti

En kort og stakket stund,

Så er din møye forbi

Og søt blir dødens blund! :,:

 

Er høy og dyp din trengselssne

På veien til din Gud,

O snart du skal din Frelser se

Og søtt få hvile ut! :,:

 

Når motgangs storm deg bøyer ned

Og hindre vil din gang,

Ditt blikk er matt, din tåre het

Og veien bliver trang! :,:

 

Kom da i hu din Frelser god,

Hans kjærlighet til deg,

For deg han gav sitt liv, sitt blod,

Deg henter snart til seg! :,:

 

I Himlen give han deg vil

En drakt så hvit som sne,

Og frelst du står med gledesmil,

Får evig Jesus se! :,:

 

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net