Beskrivelse: logo

NR. 11/12 

November/Desember 2002

59. ÅRG.

Kristi fødselsdag

Fra: Den Kristelige Lære

Av Hans N. Hauge

 

            Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives (i manntall). Denne innskrivning var den første som fant sted, da Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef gikk opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede hustru, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden at hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom for dem i herberget.

Les mer her.

Og det skjedde i de dager

Luk. 2, 1 - 14.

Julepreken

Av Arthur Fjellheim fra Haugianeren 1963.

 

En perle der forjettes, så nøye letes opp,

den blanke demant settes, i gylden krones topp.

Man kaster ei en drue  blant tørre grener ned,

skal jeg min Gud da skue, i sådan usselhet.

Sannhets bekjennelse

Om Salighets sak

H. N. Hauge. Del. 1.

 

Og I skal også føres frem for fyrster og konger for min skyld, til et vitnesbyrd for dem og for hedningene. Mat. 10, 18.

Frykt derfor ikke for dem; for intet er skjult, som ikke skal bli åpenbaret, og intet så hemmelig at en ikke skal få vite det.

Les mer her

Rettferdiggjørelsen

Den kristne Kirkes hovedartikkel i saliggjørelsens sak

Fra Chr. Scrivers Sjeleskatt, Del. 3.

 

Etter at apostelen nå aldeles har utelukket Lovens gjerninger fra denne høyst viktige sak, så tilskriver han troen alene menneskets rettferdiggjørelse.

 

Et sikkert kjennetegn  på en levende tro

Av prof. Brochmand

Fra Haugianeren 1963

 

Vil du ha et visst tegn, på hvilket du kan vite om du ved en sann og salig tro til Jesus er gått over fra døden til livet, så gå inn i ditt hjerte og undersøk om du har en inderlig kjærlighet  til dine brødre, enda til dem som ikke handler mildere med deg enn Kain med sin broder Abel.

Les mer her

Et tegn som blir motsagt

Søndag etter Jul. Luk. 2, 33 – 40

 

Og Josef og hans mor undret seg over det som ble sagt om ham. Og Simeon velsignet dem, og sa til hans mor Maria: Se, denne er satt for mange i Israel til fall og oppreisning, og til et tegn som blir motsagt; - men et sverd skal også gå gjennom din egen sjel, - forat mange hjertes tanker skal bli åpenbaret. Og det var en profetinne, Anna, Fanuels datter, av Assers stamme; hun var kommet langt opp i årene, hadde levd syv år med sin mann etter sin jomfrutid, og siden som enke inntil sitt fire og åttiende år. Hun forlot ikke tempelet, men tjente Gud med faste og bønn, natt og dag. Og hun trådte til i samme stund og priste Herren, og talte om ham til alle som ventet forløsning i Jerusalem. Og da de hadde fullført alt etter Herrens lov, vendte de tilbake til Galilea, til sin by Nasaret. Men det lille barn vokste og ble sterk i ånden, full av visdom og Guds nåde var over ham.

Les mer her

Forklaring

over lektien

i Joh. Åp. 7

 

Av Hans Nielsen Hauge

 

Fra boken

De Enfoldiges Lære

 

I elskelige! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.      

 Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net