Beskrivelse: logo

                          Beskrivelse: BD21313_

NR. 11/12

November / Desember 2004

61. ÅRG.

Hun svøpte Ham og la Ham i en krybbe!

 

Men også Josef gikk opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede hustru, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden at hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom for dem i herberget. Luk. 2, 4 – 7.

 Les mer her.

Juletanker om de

to budenes kjærlighet

 

N. P. Wetterlund.

 

 Mester, hvilket er det store bud i loven? Jesus sa til ham: Du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.  Dette er det store og første bud.  Men det annet er likesom dette:  Du skal elske din neste som deg selv. Av disse to bud henger hele loven og profetene Mat. 22, 36-40.

   Vi tar tre synspunkter: Det første av de to bud, ordningen mellom de to bud og forskjellen i rang mellom dem.

Les mer her


Andre Juledag

 

Julepreken av J. Goszner

 

Og det skjedde da englene var faret fra dem til himmelen, da sa disse mennesker – hyrdene – til hverandre: La oss dog gå like til Betlehem og se dette som der er skjedd, og som Herren har latt oss vite! Og de kom i hast og fant både Maria og Josef, og det lille barnet som lå i krybben. Men da de hadde sett det, gjorde de dem bekjent med det ord som var sagt dem om dette lille barn. Og alle som hørte det, undret seg over det som hyrdene sa til dem. Men Maria bevarte alle disse ord og overveide dem i sitt hjerte. Og hyrdene vendte tilbake, priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik som det var sagt til dem. Luk. 2, 15 – 20.

Les mer her

Christian Scrivers Levnetsløp

 

Del 5.

 

9) I 1675 kom  del 1 - 3  av Scrivers  «Sjeleskatt» ut, det største og herligeste verk han ved Guds nåde fikk utrette og som han arbeidet på i 30 år. Det er en samling av hans «ordentlige ukeprekener» i utvidet form. Hans gave som predikant og grundig, oppbyggelig skriftfortolker kommer her klart frem. Likeså hans erfaring grunnet i det guddommelige

 Les mer her


Kristus

 

Fra Johan Arndts Sanne Kristendom 6. bok.

 

Ved Gud Herren selv er det hellige Guds Ord  åpenbart om gjenoppreisningen av det falne, fortapte og åndelig døde menneske. Dette Guds Ord går fremfor alt løs på menneskets hjerte og sjel, og siden disse var avvekne fra Gud, kalte Gud Herren dem tilbake til seg igjen, og ved sitt Ord oppvakte Gud Herren i det falne menneskes hjerte troen på den forjettede kvinnes sæd, som skulle knuse sundt slangens hode, 1 Mos. 3, 15. Hele den Hellige Skrift går ut på dette, nemlig på menneskets hjerte, samvittighet, sjel og sinn, så at den ved troen kan få Kristus innbrakt og innplantet i hjertet. Av det kommer de mange slags måter å tale på om troen og om troens virkning, som fremfor alt har sitt sete, sin rot, sin kraft og sitt liv i menneskets hjerte, ånd og sjel.

Les mer her

Beskrivelse: BD21315_

At Gud ved sin kjærlighet gir oss seg selv

 

1 Joh. 4, 16:  Gud er kjærlighet.

Fra Johan Arndts Den Sanne Kristendom, 4.bok.

 

Likesom et menneske gir seg ganske Gud i vold på grunn av sin kjærlighet til Gud, slik gir også Gud oss seg selv ved sin kjærlighet som Han elsker oss med. For Hans kjærlighet er  fullkommen, derfor gir han seg ganske og helt ved sin kjærlighet, og derfor kunne det ikke annet være, enn at Han etter sin store kjærlighet måtte gi oss sin Sønn. For når kjærligheten er på  sitt høyeste trinn, så gir den seg selv til den som den elsker. Gud elsker oss i den høyeste grad, derfor har Han gitt oss seg selv og det i sin kjære Sønn.

Av denne grunn kommer det at Guds Sønn er blitt et menneske og har lidt pine og død. Derfor er dette den himmelske visdoms aller helligste, lysteligste og trøsteligste konklusjon som sier: Så har Gud elsket verden, at han har gitt sin enbårne Sønn, Joh. 3, 16, det vil si: Gud har elsket verden på den høyeste måte, derfor har Han gitt den sin Sønn. Fremdeles er den evige kjærlighet det evige livs opprinnelse, men Guds evige kjærlighet er kommet til oss i og ved Kristus. Derfor har vi det evige liv i Kristus. Derfor slutter Herren selv slik: For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha et evig liv, Joh. 3, 16.

 

Bønn om nåde til ganske og aldeles å overgi seg til Gud.

 

Gud! Du som er kjærlighet, rens meg ved Jesu blod fra all den urenhet, som skiller meg fra deg, og utgyt deg slik i mitt hjerte, at jeg løsriver meg fra meg selv og fra verden, og i tro, kjærlighet  og tålmodighet stadig hengir meg til deg alene og forblir din eiendom evig, ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre! Amen.

Beskrivelse: BD21313_

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

Kort om Hans Nielsen Hauge kan du lese her.

Her kan du lese andre utgaver av Haugianeren på nett. E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net