Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 11/12

November / Desember 2011

68. ÅRG.

Svøp Jesus i ditt hjertes krybbe!

Evangeliet på Kristi fødselsdag

 

Luk. 2. kp. fra 1. til 14. vers.

 

            Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives (i manntall). Denne innskrivning var den første som fant sted, da Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef gikk opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede hustru, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden at hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom for dem i herberget.

            Og det var hyrder i den samme egn, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, Herrens engel sto over dem, og Herrens klarhet lyste om dem, og de fryktet meget. Og engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket: Eder er i dag en Frelser født som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskares mangfoldighet, som lovet Gud og sa! Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, (og) i mennesker hans velbehag! Luk. 2, 1 - 14.

 Les mer her.

Nyevangelismen

 

Del 2.

HVA ER DET STRIDEN DREIER SEG OM.

Prøv alt og behold det gode!

 

Det dreier seg om det uendelig viktige og avgjørende spørsmål for ethvert menneske:

Hvorledes forholder det seg med min syndegjeld?

Les mer her


Kristendommens begynnelse og

hvordan Jesu apostler døde

 

Kristendommens begynnelse var ubetydelig og ubemerket. Romerne overså de kristne og betraktet dem som galninger, på grunn av det budskap de forkynte. 

 

For Jødene var det en grov fornærmelse.

Les mer her

Ignatius

 

Del. 3.

 

            Med hensyn til kirken er det fremfor alt kirkens enhet i uinnskrenket tilslutning til biskopen, han idelig innskjerper med inntrengende formaning til menighetene ikke å forta seg noen kirkelig handling uten biskopens samtykke.

Les mer her


Hvor skal dette ende?

 

Fra bladet På Kirkens Grunn.

Av Per Kørner.

 

Det fins to slags kristne. De som smykker seg med kristennavnet uten å la det få konsekvenser for det daglige livet. Og de som tar kristentroen på alvor og tar følgene av det. 

De første blir ansett som ufarlige kristne. De andre er farlige og blir ofte betegnet som kristenfundamentalister. Hva er typisk hos disse? De frykter og elsker Gud. De tar Guds bud på alvor – og de tar Guds nåde på alvor.

Les mer her

Reisen til Nord-Norge

 

7/11 til 5/12 1948

Fra Lyngen menighetsblad 1949

 

Da broderskapet i Nord og Syd-Norge gjerne vil høre litt fra oss, så vil vi her i vårt blad i korte trekk meddele litt om denne begivenhetsrike reise. Det er vårt inderlige ønske, at også dette vil bli til Herrens ære og oss til velsignelse.

 

Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post@haugianeren.net