Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Description: logo

NR. 6

DESEMBER 2016

73. ÅRG.

Ikke rom for Jesus i herberget?

                        Evangeliet på Kristi fødselsdag.

                                                Luk. 2, 1. til 14.

 

  Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives (i manntall). Denne innskrivning var den første som fant sted, da Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef gikk opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede hustru, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden at hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom for dem i herberget.

  Og det var hyrder i den samme egn, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, Herrens engel sto over dem, og Herrens klarhet lyste om dem, og de fryktet meget. Og engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket: Eder er i dag en Frelser født som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskares mangfoldighet, som lovet Gud og sa! Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, (og) i mennesker hans velbehag!

 Les mer her.

Ingen Jul uten Hanukka

Hentet fra bladet Ordet og Israel

Av Marian Eigeles, Cand. Theol.

 

Hanukka er det hebraiske ord for tempelvielsens fest som nevnes i Joh. 10,22. Denne fest som varer åtte dager, har en meget dramatisk bakgrunn. Dramaet ble skapt av det hellenistiske prosjekt, som kan føres tilbake til Aleksander den Store. Aleksander som i 333 har erobret hele Midtøsten hadde en storstilt visjon: å sammensmelte alle sine undersåtter i en felles kultur, hellenismen.

Les mer her


Haugianismens tid

Fra Heggtveits Kirkehistorie 1796 - 1820.

Del. 14

 

Om Hauges taler, samtaler og hele virksomhet har en en rekke opplysende og betegnende uttalelser av hans mer fremtredende venner. John Haugvaldstad i Stavanger skriver: «Enhver erfaren kan tenke seg, at dette rolige, skjønt korte samtale med Hauge var meg kjær. For jeg ble ikke skuffet i mitt håp, at jeg ville finne mer hos ham for min trang enn hos de andre reisende jeg talte med. Når jeg tenker tilbake, bøyes jeg til ydmykelse over Guds store godhet, at Han som kjærlig Fader ikke bare sårer, men også leger ved mange midler.»

 Les mer her


Brev til Tollef O. Aaraas, mai 1918.

 

Uglenes, Kristi himmelfartsdag 1918.

Dyrekjøpte broder i Kristus, Tollef Aaraas.

 

Velsignet være ditt minne og Han krone deg med miskunnhet og nåde i tiden og i evigheten. For et par timer siden har jeg mottatt ditt siste brev fra deg, som jeg lenge har ventet på at få høre fra dere. Jeg tenkte mer på at kanskje de hadde glemt meg både med bønn og brev, så jeg var mer bestemt at skrive til deg.

Les mer her

Det huslige liv

Ektestanden

Av Luther

 

Den høyeste nåde og gave fra Gud er en from, vennlig, gudfryktig og huslig ektefelle, som du kan leve et fredelig samliv med, og som du kan betro deg til i alle dine anliggender. Men der er ingen større plage, ikke tyngre kors på jorden, enn en ond, lunefull og trettekjær kvinne, som allerede Salomo regnet til de mest utålelige ting, Ord. 30, 23.

Les mer her


En kort avhandling

Om min tro og erkjennelse av Guds Ord og den sannhet,

Som hører til gudfryktighet.

Av Tollef Aaraas.

Del. 1.

 

Siden jeg må tro, at min forløsning stunder til, og mine venner er kommet frem med begjæring, at jeg ville etterlate meg et vitnesbyrd om min tro og erkjennelse av Guds Ord om veien til salighet, som en kristen har å ta i akt og rette seg etter for å vinne frem og nå målet som er et evig liv med Gud i glede og salighet. Jeg har da besluttet i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og i bønn og håp om Guds nådige bistand å skrive ned litt om dette sålangt mine evner og gaver strekker til for meg.

 Les mer her


Evangeliet på 3. søndag i advent

Fra Hans N. Hauges Postille.

Mat. 11, 2 - 10.

 

Men da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, sendte han to av sine disipler, og lot si til ham: er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og forkynn Johannes de ting som I hører og ser: Blinde ser og halte går, spedalske renses og døve hører, døde står opp og evangeliet predikes for fattige; og salig er den som ikke tar anstøt av meg! Men da disse gikk bort, begynte Jesus å si til folket om Johannes: Hva var det I gikk ut i ørkenen for å se? Et rør som svaier hit og dit for vinden? Eller hva var det I gikk for å se? Et menneske iført bløte klær? Se, de som bærer bløte klær, er i kongens hus. Eller hva var det I gikk for å se? En profet? Ja, jeg sier eder: Han er og langt mer enn en profet For han er den som det er skrevet om: Se, jeg sender min engel for ditt åsyn; han skal berede din vei for deg.                                     Les mer her

www.haugianeren.net er den elektroniske utgaven av bladet Haugianeren som utgis annenhver måned.

E-post til redaktør kan sendes til: post(a)haugianeren.net